נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים
הנחיות בעניין יישום העלאת מע"מ - מס ערך מוסף ל 17%


27/8/2012
ט' אלול תשע"ב

מע"מ בשיעור של 17% יחול על כל עסקה אשר מועד החיוב במס בגינה חל החל מיום 1/9/2012 לפיכך, יש לקבוע את מועד החיוב במס הרלוונטי לגבי סוגי העסקאות השונים ובהתאם לכך לקבוע את שיעור המס אשר יחול על העסקה.

להלן יפורטו הנחיות כלליות ודוגמאות לחיוב במע"מ בהתייחס לסוגים שונים של עסקאות:
1. מע"מ בעיסקאות מכירת טובין
א. המועד הקובע לצורך קביעת שיעור המע"מ החל על עסקה של מכר טובין, הוא עפ"י סעיף 22 לחוק דהיינו, במועד מסירת הטובין לקונה, כלומר מועד ביצוע האספקה, לפיכך:
1. לגבי טובין שנמסרו לקונה לפני ה 1/9/2012 תחויב העסקה במע"מ בשיעור של 16%
2. לגבי טובין שנמסרו ביום 1/9/2012 ואילך, תחויב העסקה במע"מ בשיעור של 17% , גם אם התמורה לעסקה שולמה במלואה או בחלקה לפני המועד הנ"ל.
ב. כאשר קיימים פערי זמן בין מועד ההזמנה או התשלום לבין אספקת הטובין בפועל לקונה, למשל בעיסקאות של מכירת: כלי רכב, רהיטים, מכשירי חשמל וכו', המועד הרלוונטי לעניין קביעת שיעור המס יהיה מועד המסירה של הטובין בפועל ללקוח.
ג. כאשר לקוח הזמין טובין ושילם לספק את מלוא התמורה, או חלקה, לפני שהמוצר נמסר לו והטובין יסופקו לו בפועל לאחר ה 1/9/2012 , יחול על מלוא מחיר העסקה מע"מ בשיעור של 17%, זאת גם אם הוצאה חשבונית ע"י העוסק ושולם המע"מ לפני 1/9/2012
ד. עוסק שמכר טובין ואשר חל לגביו סעיף 29(1ב) לחוק הקובע, כי מי שחל לגביו האמור בתוספת 2(ד) לתוספת א' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג 1973 (להלן "הוראות ניהול פנקסי חשבונות"), יצרנים שמחזור עסקם אינו עולה על 1,950,000 ש"ח כולל מע"מ ובעיסקם מועסקים לא יותר משישה מועסקים, יחול החיוב במס לגבי עיסקה זו עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל.

ה. דוגמא לעיסקה של מכר טובין: אדם רכש רהיטים ביום 10/7/2012 בשווי של 8000 ₪ בהתאם לתנאי המכירה נקבעו מועדי התשלום דלהלן: במועד ההזמנה, 10/7/2012, שולם סך של 2000 והיתרה תשולם במועד המסירה, 10/9/2012. מאחר ומועד החיוב במס הוא ב 10/9/2012 יחול על מלוא מחיר העסקה מע"מ בשיעור 17%.
בנתוני הדוגמא הנ"ל, אם הרהיטים שהוזמנו כללו פינת אוכל וספה ופינת האוכל נמסרה ללקוח ב - 10/8/2012 והספה נמסרה ללקוח ב 10/9/2012 על מכירה פינת האוכל יחול מע"מ בשיעור של 16% ועל - . מכירת הספה יחול מע"מ בשיעור של 17%
בנתוני הדוגמא הנ"ל אם הרהיטים נמסרו ללקוח ב 10/8/2012 וסוכם עימו כי התמורה תשולם בשבעה - תשלומים חודשיים שווים (ללא ריבית) החל מה 1/7/2012 ועד ל 1/1/2013 מאחר והמסירה בוצעה לפני - ה 1/9/2012 , יחול על מלוא מחיר המכירה מע"מ בשיעור של 16%.

2. מע"מ בעיסקאות מכירת מקרקעין
א. במכירת מקרקעין, המועד הקובע לעניין שיעור המס הוא מועד מסירת החזקה של המקרקעין לידי הקונה, מועד רישום המקרקעין על שמו של הקונה, או מועד תשלום התמורה, לפי המוקדם שביניהם, סעיפים 28א ו 29(1) ,לכן:
1. לגבי מקרקעין שנמכרו וטרם הועברו לרשות הקונה עד ל 1/9/2012 יחויב כל תשלום שיבוצע עד ה 31/8/2012 במע"מ 16%, כל תשלום שיבוצע החל מיום 1/9/2012 יחוייב במע"מ 17%.
2. מקרקעין שנמכרו והועברו לרשות הקונה לפני ה 1/9/2012 יחויבו במע"מ בשיעור של 16% על – מלוא מחיר העסקה גם אם טרם שולמה מלוא התמורה עבור העסקה עד ל 1/9/2012.
ב. דוגמא לעיסקה של מכירת מקרקעין:
אדם רכש דירת מגורים בסכום של 1,500,000 ש"ח ביום 1/1/2012. בהתאם להסכם המכירה נקבעו מועדי תשלום כדלהלן: ביום 1/1/2012 תשלום של 150,000 ש"ח ביום 1/5/2012 תשלום של 250,000 ש"ח ביום 1/9/2012 תשלום של 300,000 ש"ח ביום 1/10/2012 תשלום של 500,000 ש"ח ובמועד מסירת החזקה 1/12/2012 תשלום של 300,000 ש"ח במקרה זה, על התשלום הראשון והשני יחול מע"מ בשיעור 16% ועל היתרה בסך 1,100,000 תחוייב במע"מ 17%.
ג. במידה ועוסק ביצע עיסקה של מכירת מקרקעין והוציא לפני 1/9/2012 חשבונית על מלוא מחיר העיסקה - כאשר היא כוללת מע"מ בשיעור של 16% וזאת ללא ששולמה לו כל התמורה ובטרם שהגיע המועד הקבוע בחוק לחיוב במס, לא יהיה בכך כדי לפטור את העוסק בהשלמת תשלום המס, בהתאם לשיעור המס החדש על יתרת התמורה אשר תשולם לאחר 1/9/2012.
ד. יודגש כי, בעיסקאות שהחיוב במס אינו על בסיס מזומן, הקדמת תשלום המס אינה פוטרת את העוסק מלהשלים את הפרש המס הנובע משינוי בשיעור המס. לדוגמא: קבלן מכר דירה ב 1,500,000 ש"ח בתוספת מע"מ. עד יום 10/7/2012 שולם לקבלן סך של 1,000,000 ש"ח בתוספת 240,000 ש"ח סכום השווה למע"מ על מלוא העסקה לפי שיעור של 16%. בחשבונית אשר הוצאה ע"י הקבל צוין סכום המע"מ בסך 240,000 ש"ח ביום 1/9/2012 שולמה היתרה בסך 500,000 ש"ח. במקרה זה, על הקבלן להוציא חשבונית משלימה בה יחויב במס סך ה 500,000 בשיעור של 17% בהנחה כי המע"מ דווח ושולם בשיעור של 16% , על הקבלן להוציא את החשבונית ולדווח למע"מ אך ורק על ההפרש.

3. עיסקאות של השכרת נכסים
על השכרת נכסים חל, ככלל, מע"מ על בסיס מזומן לפי תקנה 7(א)2 לתקנות. דהיינו, מועד החיוב במס יחול עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל.

4. עיסקאות של מתן שירותים
מועד החיוב במס במתן שירות חל עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל. שיעור המס ייקבע לפי שיעור המס אשר יהיה בתוקף ביום התשלום. כל סכום שישולם לעוסק מיום 1/9/2012 ואילך בגין שירות שהעניק, יהיה חייב במע"מ בשיעור 17% . כל תשלום אשר שולם בתמורה לשירות הנ"ל לפני ה 1/9/2012 , יחויב במע"מ בשיעור 16%.

מידע נוסף בנושא מס ערך מוסף

בכל שאלה בנושא זה או בנושאים אחרים ניתן לפנות למחלקה המקצועית של מס ערך מוסף בהנהלת רשות המסים: פקס- 02-6663884, טלפון- 02-6663882.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו  בחירות ללשכה