נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםתקנות הפיצויים לעובדים (שינוי סכומי הפיצויים), תשל"ז - 1977


תקנות הפיצויים לעובדים (שינוי סכומי הפיצויים), תשל"ז - 1977

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק לתיקון פקודת הפיצויים לעובדים, תשי"ב - 1952,ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. שינוי סכום הפיצויים
הסכומים שבסעיפים 1(2)(א), 1(3)(א), 2(1) ו-3א(2) שבתוספת הראשונה לפקודת הפיצויים לעובדים, 1947, ישתנו לפי שיעור התנודות של השכרה ממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח - 1968; שרהעבודה יפרסם ברשומות הודעה בדבר שינוי הסכומים האמורים בעיגול עד כדיעשר לירות לגבי הסכומים הקבועים בסעיפים 1(2)(א) ו-3(א)(2) לתוספתה ראשונה ובעיגול עד כדי לירה אחת לגבי הסכומים הקבועים בסעיפים 1(3)(א)ו-2(1) לתוספת הראשונה.

2. תחילה והוראת מעבר
תחילתה של תקנה 1 היא ביום י"ג בניסן תשל"ז (1 באפריל 1977); שיעורהתנודות של השכר הממוצע ליום האמור ייחשב לעומת השכר הממוצע ליום א'בניסן תשל"ו (1 באפריל 1976).

3. השם
לתקנות אלה ייקרא "תקנות הפיצויים לעובדים (שינוי סכומי הפיצויים),תשל"ז - 1977".


קישורים רלבנטיים:
חוקים בדיני עבודה
 
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו  בחירות ללשכה