נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםתקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט - 1988


תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט - 1988

1. הודעת עובד
עובד המבקש להתפטר מעבודתו מכח סעיף 7(ב) לחוק, ימסור למעבידו הודעה על כך בכתב לפני מועד התפטרותו חתומה בידו ובידי בת זוגו - ובנסיבות האמורות בסעיף 2(4) לחוק - בידו בלבד, לפי הטופס שבתוספת.
תוספת
(תקנה 1)

+---------------------------------------------------------------------+
טופס הודעה על התפטרות מעבודה

לפי סעיף 7(ב) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963 (להלן - החוק)

(1) אני הח"מ

.............................. ..........................
שם פרטי ומשפחה ת.ז

............................................................
מען

מודיע בזה על התפטרותי מעבודה מכח סעיף 7(ב) לחוק, לצורך טיפול
בילד שפרטיו רשומים להלן:

(2) פרטי הילד

.............................. ..........................
שם פרטי ומשפחה ת.ז

............................................................
מען תאריך לידה או תאריך קבלת הילד לאימוץ

הערה: אם הילד נמצא בהחזקתך הבלעדית או בטפולך הבלעדי מחמת נכות
או מחלה של בת זוגך - עבור לסעיף (6)

אנו הח"מ מצהירים בזה כדלקמן:

(3) בת הזוג

.............................. ..........................
שם פרטי ומשפחה ת.ז

............................................................
מען

הועסקה כעובדת במשך ששה חודשים רצופים לפני מועד ההתפטרות כאמור
בסעיף 1 לטופס, ולא התפטרה מעבודתה מכח סעיף 7(א) לחוק.

(4) פרטי המעביד של בת הזוג

............................... .........................
שם המעביד של בת הזוג שם העסק או מקום העבודה

(5) אנו מצהירים כי בתאריך ............ מסרנו העתק מהצהרה זו למעביד
של בת הזוג לפי הפרטים הרשומים בסעיף (4) לטופס.

(6) הילד נמצא בהחזקתי הבלעדית/בטיפולי הבלעדי* מחמת נכות או מחלת בת
זוגי (מצורף אישור רפואי).

................. ................. .................


* מחק את הטעון מחיקה

+---------------------------------------------------------------------+
הדפס טופס הודעה על התפטרות מעבודה


2. אישור רפואי
עובד המבקש להתפטר מעבודתו כדי לטפל בילדו מחמת נכות או מחלת בת זוגו יצרף להודעה אישור רפואי בדבר הנכות או מחלת בת הזוג.

3. מועד תשלום פיצויי פטורים
עובד לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מכח סעיף 7(ב) לחוק אלא בתום חמישה  עשר ימים מיום שקיים את הוראות תקנות 1 ו-2.

4. שמירת הוראות
תקנות אלה אינן באות לגרוע מההוראות בדבר חובת הודעה מוקדמת הנהוגות במקום עבודתו של העובד לענין התפטרות מעבודה.

קישורים רלבנטיים:
חוקים בדיני עבודה
 
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו  בחירות ללשכה