נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםתקנות הגנת השכר (פרסום הודעה לדרישות תשלום ממעביד חדש), תשכ"ג - 1963

תקנות הגנת השכר (פרסום הודעה לדרישות תשלום ממעביד חדש), תשכ"ג - 1963

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 30(א) ו31- לחוק הגנת השכר, תשי"ח1958-, אני מתקין תקנות אלה:

  1. פרסום הודעה

הודעה לענין סעיף 30(א) לחוק תפורסם -

(1) על לוח המודעות שבו נהוג במפעל לפרסם הודעות לעובדים, ובהעדר לוח-מודעות - במקום בולט לעין במפעל;

(2) בשני עתונים יומיים המופיעים בישראל.קישורים רלבנטיים:
חוקים בדיני עבודה
 
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו  בחירות ללשכה