נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםתקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות), תשל"ו - 1976


תקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות), תשל"ו - 1976

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19א ו31- לחוק הגנת השכר, תשי"ח1958-, אני מתקין תקנות אלה:

  1. פרטים שעל מעביד למסור (תיקון: תשל"ז)

(א) מעביד ימסור לקופת גמל הפרטים כלהלן לגבי עובדו בהודעה בחתימת ידו שתישלח בדואר רשום:

(1) השם המלא של המעביד, תורת ההתארגנות או מספר הזהות, לפי הענין;

(2) מען המעביד;

(3) שם פרטי ושם משפחה של העובד;

(4) מען העובד;

(5) מספר זהות של העובד;

(6) תאריך תחילת העבודה וסיומה;

(7) מספר ימי העבודה בתקופת הדו"ח;

(8) סוג מקצועי או הדרגה של העובד;

(9) שעות העבודה של העובד;

(10) שכר העבודה ששולם בתקופת העבודה;

(11) סכום חלקו של המעביד בתשלום לקופת הגמל;

(12) סכום חלקו של העובד בתשלום לקופת הגמל;

(13) האם מבוטח העובד גם בקופת גמל אחרת.

(ב) מעביד ימסור לקופת הגמל הודעה לגבי כל שינוי שחל באחת מפיסקאות (2), (3), (4), (10) ו-(13) לתקנת משנה (א) מיד עם היוודע לו על השינוי.

  1. פרטים בכרטיס אישי

קופת הגמל תכלול בכרטיס האישי לכל עובד המבוטח בה אחת הפרטים שמסר המעביד כאמור בתקנה 1.

  1. דרכי מסירת הודעות ופרטים

(א) קופת גמל תודיע על פיגור בתשלום ועל תקופת הפיגור במכתב בדואר רשום לעובד; העתק מן ההודעה תשלח הקופה בדואר רשום למעבידו.

(ב) ההודעה לפי תקנת משנה (א) תביא לידיעת העובד והמעביד כי זכויותיו של העובד בקופת הגמל עלולות להפגע באם החוב של המעביד לא ישולם תוך ששה חודשים מיום מסירת ההודעה.

  1. הוכחה על מסירה

אישור למשלוח בדואר רשום עם העתק מההודעה, יראו אותם כהוכחה לכאורה על מסירת ההודעה לנמען.

  1. תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום א' בניסן תשל"ו (1 באפריל 1976).קישורים רלבנטיים:
חוקים בדיני עבודה
 
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו  בחירות ללשכה