נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםתקנות הגנת השכר - מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה התשמ"ח 1987
תקנות הגנת השכר (מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה), התשמ"ח - 1987

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק הגנת השכר, התשי"ח1958- (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

  1. שכר עבודה על-פי רישום המעביד

שכר עבודה שלא נקבע מועד לתשלומו בסעיפים 9 עד 12 לחוק, המשתלם על פי רישום שנעשה בידי המעביד או מטעמו, ישולם לא יאוחר מתום החודש שבו בוצעה העבודה (להלן - חודש העבודה).

  1. שכר עבודה על-פי דיווח העובד

(א) שכר עבודה שלא נקבע מועד בסעיפים 9 עד 12 לחוק, המשתלם על- פי דיווח שהעובד מגיש למעבידו, והדיווח הוגש לא יאוחר מחמישה ימים מתום חודש העבודה - ישולם לא יאוחר מהיום הששי מתום חודש העבודה.

(ב) הוגש הדיווח האמור בתקנת משנה (א) לאחר היום החמישי מתום חודש העבודה - ישולם שכר העבודה האמור בתקנת משנה (א) בתום החודש שלאחר החודש שבו הוגש הדיווח.

  1. מועד אחר

על אף האמור בתקנות 1 ו2-(א) ישולם שכר העבודה האמור בהן בתום החודש שלאחר חודש העבודה, אם נתקיים אחד מאלה:

(1) המעביד שילם לעובד, לא יאוחר מה27- בחודש העבודה, מקדמה על חשבון שכר עבודתו באותו חודש, בשיעור שלא יפחת משליש הסכום המוערך של שכר העבודה הכולל המגיע לעובד בעד אותו חודש לאחר הניכויים על-פי דין או על-פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה;

(2) המעביד נוהג לשלם לעובדיו את שכר העבודה האמור בתקנות 1 או 2(א) כשהוא מחושב על בסיס השכר המשתלם בחודש שלאחר חודש העבודה.

  1. ביטול

תקנות הגנת השכר (מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה), התשל"ז1977- - בטלות.

_________________________________

1 ק"ת התשמ"ח, 10.קישורים רלבנטיים:
חוקים בדיני עבודה
 
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו  בחירות ללשכה