נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א 1980

חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א 1980
הגדרות
1. בחוק זה -

"חוק מס" – חיקוק הדן בהטלת מס או תשלום חובה, ששר האוצר ממונה על ביצועו או על הגביה לפיו;

"חוב מס" – כל סכום שאדם חייב בו על פי חוק מס, למעט קנס ולמעט מקדמת מס הכנסה שחל עליה סעיף 190 לפקודה;

"מס בפיגור" – חוב מס שלא שולם במועד שנקבע לכך בחוק מס


קנס פיגורים
2(א). לכל חוב מס יווסף מתום שבוע מהמועד שנקבע לתשלום המס קנס פיגורים של 0.2% מסכום המס שבפיגור או שיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת לכל שבוע של פיגור או חלק ממנו, והוא על אף האמור בכל הוראה אחרת בדבר קנס על מס בפיגור ואף בהעדר כל הוראה לענין זה בחוק מס.

(ב). לענין סעיף זה, מקום שנקבע בחוק מס שמס ישולם בעת הגשת דו"ח, יראו כמועד לתשלום המס את המועד שנקבע להגשת הדו"ח בחיקוק, ואם נדחה כדין המועד להגשת הדו"ח – המועד שנקבע בדחיה.


סמכות להקטין קנס
3. סמכות לפי חוק מס להקטין סכום קנס או לוותר עליו, תהא נתונה גם לגבי קנס לפי סעיף 2.


תחילה, תחולה והוראות מעבר
תחילתו של חוק זה מיום כ"ה בטבת תשמ"א (1 בינואר 1981), ומאותו יום יחול קנס פיגורים לפי סעיף 2 גם על חוב מס קיים; ובלבד שבעד התקופה מיום כ"ה בטבת תשמ"א (1 בינואר 1981) עד יום כ"ה באדר ב' תשמ"א (31 במרס 1981) יהא שיעור הקנס 1% לכל שבוע של פיגור או חלק ממנו.יצחק נבון    מנחם בגין    יגאל הורביץ
נשיא המדינה    ראש הממשלה    שר האוצר


הערה:

על פי חוק זה בסמכות המנהל להפחית את הקנס ל 0.2% לכל שבוע איחור בתשלום המס.

קישורים רלבנטיים:


מחשבון קנס איחור בתשלום מס

מחשבון קנס איחור בדיווח - מיסוי מקרקעין

מחשבון ריבית והצמדה בגין הקפאת מס או תשלום חוב מס שנוי במחלוקת - השגה או זיכויים

מחשבוני מיסוי מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין שבח ורכישה

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו