מידע כלכלי שימושי
שכר ממוצע 10,428
שכר מינימום 5,300
מינימום לשעה 29.12
מדד המחירים 102.3
ריבית הפריים 1.60%
ריבית צמודה 1.0%
ריבית פיגורים 7.5%
פיגורים חשכ"ל8.25%
מע"מ17%
27/10/2021