מידע כלכלי שימושי
שכר ממוצע 10,428
שכר מינימום 5,300
מינימום לשעה 28.49
מדד המחירים 100.2
ריבית הפריים 1.60%
ריבית צמודה 1.3%
ריבית פיגורים 7.80%
פיגורים חשכ"ל8.25%
מע"מ17%
19/9/2020