מידע כלכלי שימושי
שכר ממוצע 10,551
שכר מינימום 5,300
מינימום לשעה 29.12
מדד המחירים 104.9
ריבית הפריים 1.85%
ריבית צמודה 1.0%
ריבית פיגורים 7.5%
פיגורים חשכ"ל8.25%
מע"מ17%
21/5/2022