מידע כלכלי שימושי
שכר ממוצע 10,428
שכר מינימום 5,300
מינימום לשעה 28.49
מדד המחירים 100.8
ריבית הפריים 1.75%
ריבית צמודה 1.0%
ריבית פיגורים 7.50%
פיגורים חשכ"ל8.10%
מע"מ17%
18/01/2020