מידע כלכלי שימושי
שכר ממוצע 10,139
שכר מינימום 5,300
מינימום לשעה 28.49
מדד המחירים 101.2
ריבית הפריים 1.75%
ריבית צמודה 1.0%
ריבית פיגורים 7.50%
פיגורים חשכ"ל8.10%
מע"מ17%
04/12/2019