מידע כלכלי שימושי
שכר ממוצע 9,543
שכר מינימום 5,000
מינימום לשעה 26.88
מדד המחירים 100.3
ריבית הפריים 1.60%
ריבית צמודה 1.0%
ריבית פיגורים 7.50%
פיגורים חשכ"ל8.10%
מע"מ17%
15/10/2017