מידע כלכלי שימושי
שכר ממוצע 9,802
שכר מינימום 5,300
מינימום לשעה 28.49
מדד המחירים 101.5
ריבית הפריים 1.60%
ריבית צמודה 1.0%
ריבית פיגורים 7.50%
פיגורים חשכ"ל8.10%
מע"מ17%
15/10/2018