נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים
טבלת מידע - שווי השימוש ברכב לפי תקנות מס הכנסה - הכנסה זקופה

טבלת מידע - שווי השימוש ברכב לחודש לפי תקנות מס הכנסה - הכנסה זקופה
מידע מיסוי שווי רכב לחודש לפי קבוצות מחיר לשנים: 2007 - 2020
קבוצה מחיר רכב 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 92000 1170 1420 1700 2140 2580 2640 2680 2730 2730 2710 2700 2710 2740 2750
2 114000 1330 1570 1830 2330 2790 2870 2910 2960 2960 2930 2920 2930 2970 2980
3 133000 1740 2160 2630 3120 3590 3690 3740 3810 3810 3770 3760 3770 3820 3830
4 151000 2150 2640 3200 3770 4310 4420 4490 4570 4570 4530 4510 4530 4580 4590
5 196000 3030 3680 4440 5220 5970 6120 6210 6330 6320 6260 6240 6260 6340 6360
6 280000 3840 4720 5720 6750 7730 7930 8050 8200 8190 8120 8090 8120 8220 8240
7 לא מוגבל 4840 5980 7290 8650 9950 10200 10350 10550 10540 10440 10410 10440 10570 10600
אופנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס 840 860 880 890 920 910 900 900 900 910 910


שווי שימוש ברכב צמוד - המודל הלינארי:
החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010 , כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש. שיעורי שווי השימוש החודשי בשנת 2010 הינם: 2.04% לגבי כלי רכב שמחיר המחירון שלהם אינו עולה על 130,000 ש"ח, 2.48% לגבי כלי הרכב שמחיר המחירון שלהם מעל 130,000 ש"ח.
תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש בשנת המס 2012 היא 467,180 ש"ח.
תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש בשנת המס 2013 היא 497,090 ש"ח.
תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש בשנת המס 2014 היא 506,580 ש"ח.
תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש בשנת המס 2015 היא 506,580 ש"ח.
תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש בשנת המס 2016 היא 501,540 ש"ח.
תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש בשנת המס 2017 היא 500,030 ש"ח.
תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש בשנת המס 2018 היא 501,530 ש"ח.
תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש בשנת המס 2019 היא 507,530 ש"ח.
תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש בשנת המס 2020 היא 509,070 ש"ח.

שווי השימוש יתואם למדד המחירים לצרכן (למעט בשנה הראשונה), לעניין החישוב, יילקח מחיר המחירון של הרכב, תוך התאמות נדרשות למחיר הממוצע בפועל בשנת המס בה הוא נרשם לראשונה.

הפחתה משווי שימוש רכב היברידי בשנת המס 2012 היא 520 ש"ח
הפחתה משווי שימוש רכב היברידי בשנת המס 2013 היא 550 ש"ח
הפחתה משווי שימוש רכב היברידי בשנת המס 2014 היא 560 ש"ח
הפחתה משווי שימוש רכב היברידי בשנת המס 2015 היא 560 ש"ח
הפחתה משווי שימוש רכב היברידי בשנת המס 2016 היא 500 ש"ח
הפחתה משווי שימוש רכב היברידי בשנת המס 2017 היא 490 ש"ח
הפחתה משווי שימוש רכב היברידי בשנת המס 2018 היא 500 ש"ח
הפחתה משווי שימוש רכב היברידי בשנת המס 2019 היא 500 ש"ח
הפחתה משווי שימוש רכב היברידי בשנת המס 2020 היא 500 ש"ח

הערות - שווי השימוש ברכב לפי תקנות מס הכנסה - הכנסה זקופה
בסיס מחיר הרכב נסמך על נתוני שנת המס 2007.
שווי שימוש ברכב נכלל בהגדרת "טובת הנאה". מכיוון ומדובר ב"טובת הנאה" נפוצה נקבע "נוסחה סטטיסטית" שתקבע את "גובה ההטבה" שיש לזקוף בשכר. יותר בניכוי סכום הוצאות החזקת הרכב בניכוי "שווי השימוש ברכב", או סכום בגובה 45% מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה

שווי שימוש טלפון נייד - רט"ן הסכום הנקוב בתקנות מס הכנסה, שווי השימוש ברדיו טלפון נייד 105 לחודש.

פס"ד "צברי אהוד" ניתן ביום - 25/5/06 ע"י כבוד השופט מגן מספר הקילומטרים המוכר כנסיעות פרטיות נקבע בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) התשנ"ה 1995. כל נישום אשר מבקש להשיג על קביעה זו, מן הראוי, כי יביא הוכחות לכך. מכאן ניתן להסיק כי רכב שלא נעשו בו נסיעות פרטיות - יכורו כל הוצאות הרכב במידה והנישום הביא ראיות לכך, במקרה דנן - אין סיבה לזקוף שווי רכב.

רכב שנרשם לראשונה מ- 1/1/2010 ואילך, שווי השימוש לגביו חושב בהתאם לתקרות החדשות המתייחסות לכלי רכב כאמור.
שווי שימוש לרכבים שנרכשו החל משנת 2010

חוקי דיני עבודה 
תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד - 1964

מחשבון פיצויי פיטורין

מחשבון - חישוב מספר ימי הודעה מוקדמת בגין פיטורין או התפטרות + גובה הפיצוי לעובד או למעביד

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח