נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
חישוב תאריך מבוקש לפי תוספת ימים - בהתחשב בימי פגרת קיץ בית משפט התחשבות בפגרת יום שישי לפי סעיף 4 לתקנות בתי משפט והוצאה לפועל (פגרות), תשמ"ג 1983
 
תאריך תחילת תקופה
 
תוספת ימים
 

דברי הסבר: מציאת ימים בהתחשב בפגרת הקיץ ופגרת יום שישי לפי יומן בית משפט

מועדי כתבי טענות רגילים
ימים תאור
30  הגשת כתב הגנה / תביעה שכנגד
15  הגשת כתב תשובה מטעם התובע
30  הגשת כתב תשובה שכנגד
30  פניה בבקשה לגילוי מסמכים מכתב ההגנה / התשובה האחרון
15  הגשת בקשה לצו גילוי מסמכים מתום המועד לתשובת בעל הדין
7  תשובה / הסכמה לבקשת עיון במסמכים
מועדי כתבי טענות סדר דין מהיר
ימים תאור
45  הגשת כתב הגנה / תביעה שכנגד
15  הגשת כתב תשובה מטעם התובע
45  הגשת כתב תשובה שכנגד
45  הגדת תצהיר עדות ראשית של העדים לאחר הגשת כתב ההגנה האחרון
7  הגשת עיקרי טיעון בכתב ורשימת אסמכתאות לפני המועד שנקבע לדיון
מועדי מומחים למעט בעניין רפואי
ימים תאור
20  הגשת חוות דעת מומחה לפני המועד שנקבע לשמיעת ראיות
10  הגשת חוות דעת נגדית לפני המועד שנקבע לשמיעת ראיות
מועדי מומחים רפואיים - לא כולל תאונות דרכים שם המינוי מטעם בית משפט
ימים תאור
30  בדיקה מטעם מומחה הממונה ע"י בית משפט
60  הגשת חוות דעת רפואית נגדית
15  תיקון כתב הטענות לאור האמור בחוות דעת מומחה
מועדי סעדים זמניים
ימים תאור
7  טענת חסיון לגבי מסמכים
7  הגשת תובענה לאחר תביעת סעד זמני
15  בקשה מנומקת לאישור עיקול לאחר תשובת המחזיק
30  בקשת המחזיק לביטול העיקולמהיום שהומצא לו העתק מבקש העיקול והתצהיר
7  מינוי כונס נכסים במעמד צד אחד ובלבד שיקקבע דיון במעמד שני הצדדים מיום מתן הצו
7  הגשת דין וחשבון על ביצוע פעולות כונס נכסים
3  המצאת הסעד הזמני למשיב, העתקים של הצו ,הבקשה ומסמכיה ,העתק כתב הערבות
ומועד הדיון - במעמד הצדדים - אלא אם קבע השופט אחרת - מטעמים מיוחדים שירשמו
60  החזרת הערבון באם הסעד הזמני פקע , הערבון לא חולט - אך בית משפט רשאי לעכב
180  החזרת הערבות באם הסעד הזמני פקע , הערבון לא חולט - אך בית משפט רשאי לשנות
מועדי ערעור
ימים תאור
14  הגשת עיקרי טיעון - המצאת עותק למשיבים לפני מועד הדיון בערעור
7  תגובת המשיב לבעלי דין לפני מועד הדיון בערעור
20  ערעור על החלטה אחרת של רשם בזכות
45  המועד להגשת ערעור בזכות על פסק דין
30  המועד להגשת בקשת ערעור מיום מתן ההחלטה
30  מועד הגשת כתב ערעור מיום קבלת רשות ערעור
מועדי בית משפט לתביעות קטנות
ימים תאור
15  המועד להגשת כתב הגנה
7  המועד להגשת כתב הגנה לכתב תביעה שכנגד
7  המועד להגשת בקשה לביטול החלטה במעמד צד אחד מיום המצאת ההחלטה
15  בקשת רשות ערעור מיום מתן פסק דין


מחשבון זה מחשב את הימים תוך התחשבות בימים שאינם באים במנין לצורך פגרת קיץ ופגרת יום שישי לפי סעיף 4 לתקנות בתי המשפט וההוצאה לפועל(פגרות), תשמ"ג 1983. המחשבון מציג באופן מפורט את היום בשבוע, תוספת בימים, תאריך היום המבוקש, יום בשבוע, באם יוצא יום שישי או שבת מוצג התאריך והיום המתוקנן, סה"כ ימים בפועל ויום בשבוע. באם היום במנין ימי התקופה הקבועה בחיקוק נופל ביום פגרת הקיץ, מתקבלת הערה: "יש לשים לב! היום המבוקש יוצא בפגרת הקיץ" מוצג חישוב מספר הימים בתקופת הפגרה, תאריך היום המתוקנן, סה"כ ימים בפועל, באם גם לאחר תקופת הפגרה נופל היום האחרון לפתיחת ההליך ביום שישי או שבת, המחשבון מחשב ומציג שוב את התאריך המתוקנן, סה"כ ימים בפועל והיום בשבוע. בכך המחשבון חוסך זמן רב בספירת ימים, שיערוך החלק היחסי של ימי הפגרה בספירת הימים והוספתם לאחר תום הפגרה. המחשבון אינו מתחשב בפגרת חג סוכות ו/או בפגרת חג פסח.
להלן בסיס מקור הסמכות לפיה תקופת פגרה לא תבוא במנין הימים:

חוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד 1984 סעיף 83

שר המשפטים רשאי להסדיר בתקנות ימי הישבות והפגרות של בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל והטיפול בעניינים בימי הפגרה

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד 1984, סעיף 529
תקופת פגרה של בית המשפט לא תובא במנין הימים שנקבעו בתקנות אלו או שנקבעו בתקנות בית המשפט או הרשם, אלא אם כן הורה בית המשפט או הרשם, לפי הענין, הוראה אחרת.

תקנות ההוצאה לפועל, תש"ם 1979 , תקנה 128 ב
תקופת הפגרה של לשכת הוצאה לפועל לא תבוא במנין הימים שנקבעו בתקנות אלה או שקבע בית משפט, רשם או ראש ההוצאה לפועל לענין הגשת התנגדות לביצוע שטר, אלא אם כן הורה בית המשפט, רשם או ראש ההוצאה לפועל, הוראה אחרת.

תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב 1991, סעיף 126
תקופת פגרה של בית הדין לא תבוא במנין הימים שנקבעו בתקנות אלה או שנקבעו בידי בית הדין או הרשם, אלא אם כן הורה בית הדין או הרשם לפי הענין, אחרת.

תקנות בתי המשפט(פגרות) תשמ"ג 1983, תקנה 1, תקנות הוצאה לפועל (פגרות) תשמ"ג 1983 , סעיף 1 תקנות בית הדין לעבודה (פגרות), תשמ"ד 1984, סעיף 1 , תקנות בתי המשפט וההוצל"פ (פגרות) תשמ"ג 1983 תקנות אלו קובעות את מועדי הפגרות הר"מ, תקופות הפגרה חופשת חגים וקיץ:
פגרת חג סוכות - מיום י"ד בתשרי ועד יום כ"א בתשרי
פגרת חג פסח - מיום י"ד בניסן עד יום כ בניסן
פגרת הקיץ - מיום 21 ביולי ועד יום 5 בספטמבר.
חריג - בשנת 2020 עקב משבר הקורונה פגרת הקיץ מיום 11 באוגוסט ועד 5 בספטמבר
(קובץ תקנות 8580, פורסם ביום 1/6/2020)

יום ו' כפגרה - במנין ימי תקופה שנקבעה בחיקוק, או שנקבעה בידי בית משפט, בידי רשם או בידי ראש הוצאה לפועל, יראו את יום ו בשבוע כיום פגרה, אם הוא היום האחרון לפתיחת הליך או לביצועה של פעולה במהלך הליך בבית משפט או בלשכת הוצאה לפועל.
בתחום הפלילי הפגרה תבוא במניין הימים - ואילו בתחום האזרחי כאמור בכל ענין שאינו סובל דיחוי או בענין אשר החליט שופט לפי האמור בחוק.

קישורים רלבנטיים:
בתי משפט השלום
בתי משפט מחוזיים
בתי משפט לענייני משפחה
בתי הדין האזוריים לענייני עבודה
חישוב מספר הימים בין שני תאריכים
לוח השנה העברי
תכנון חופשה - מתי החג הקרוב בימים

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו