נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחולל כתב תביעה אוטומטי עבור מפרק/נאמן למוסד לביטוח לאומי
ניסוח כתב תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורין בפשיטת רגל ופירוק תאגיד
מחולל כתב תביעה לתשלום פיצויי זכויות עובדים - דיני עבודה - דיני תאגידים
כולל חישוב סכום פיצויי פיטורין, דמי הודעה מוקדמת, פדיון ימי חופשה, ניכויים ועוד
פלט מנוסח, ערוך ומאורגן בפורמט כתב תביעה המוכן להדפסה והגשה במוסד לביטוח לאומי
המערכת מייצרת טופס בפורמט בל/5305 הצהרת עובד + אישור המפרק/הנאמן לתשלום הגמלה
מערכת חישוב זו הינה עבור עו"ד/רו"ח המשמש כנאמן/מפרק בלבד
 
פרטי עורך דין - רואה חשבון - המפרק / הנאמן לתשלום הגמלה
  תואר שם פרטי - הנאמן שם משפחה - הנאמן
 
כתובת
  מיקוד מס רחוב/תא דואר יישוב
 
  דואר אלקטרוני פקס טלפון נייד טלפון קווי
 
מס' התיק שם בית המשפט המחוזי/רשם האגודות על ידם מוניתי
צו פש"ר/פירוק מיום
מס התיק בכ.נ.ר פר/פח הצו פורסם בילקוט הפרסומים מס
פרטי העובד
מין ת.ז. שם פרטי שם משפחה
דואר אלקטרוני אישה עובדת מספר ילדים מצב משפחתי
כתובת
  מיקוד מס רחוב/תא דואר יישוב
 
אישור קבלת הודעות SMS טלפון נייד טלפון קווי
תאריך לידה
הוכחת חוב הוגשה לנאמן/מפרק ע"י העובד ביום
פרטי חשבון בנק - פרטים הבנק לא ישמרו במערכת אלא יוקדלו לצורך הדפסה בלבד
מספר חשבון מספר הסניף שם הבנק שם החשבון
סוג חשבון כתובת הסניף
פרטי המעביד
צורת ההתאגדות ע.מ/ח.פ שם המעביד / שם החברה
מספר העובדים שם הענף
כתובת
מיקוד מס רחוב/תא דואר יישוב
נתוני יסוד ובסיס התביעה
שכר חודשי ברוטו קובע לפיצויים
קביעת שכר חודשי של עובד לפי שעות
קביעת שכר חודשי של עובד לפי ימי עבודה
תאריך תחילת עבודה
תאריך סיום העבודה
אחוז פיצויי פיטורים - פיצויים רגילים/מוגדלים נהוגים
אחוז פיצויים מיוחד לפי הסכם עבודה קיבוצי / נוהג
מספר הימים שלא יוכרו לצורך חישוב פיצויי פיטורים
כגון: חל"ת מעבר ל 14 יום, ימי מחלה/תאונה מעבר
ל 30 יום לכל שנה
סה"כ שכר עבודה שלא שולם
כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הגנת השכר תש"ח 1958
אי תשלום שכר עבודה מיום
תביעת זכויות שלא שולמו לעובד - חישובים אלו יפורטו אוטומטית וינוסחו בכתב התביעה
האם לתבוע פיצויי פיטורים - חישוב אוטומטי מפורט
סכום ששולם על חשבון פיצויי פיטורים
באם יש זכות המערכת תחשב את יתרת סכום הפיצויים
לתשלום באופן אוטומטי ומפורט לרבות הפרשים
האם לתבוע דמי הודעה מוקדמת - חישוב אוטומטי
האם לתבוע פדיון ימי חופשה - חישוב אוטומטי מפורט
מספר שעות עבודה ביום
מספר ימי חופשה שנצברו ולא מומשו
שכר עבודה לשעה
תביעת זכויות נוספות שלא שולמו לעובד - החישובים יתבצעו באמצעות המחשבונים ויצורפו כנספחים
תביעת שכר עבודה בגין שעות נוספות שלא שולמו - דמי הבראה - זכויות פנסיה
האם לתבוע זכויות פנסיוניות - קופ"ג/ביטוח מנהלים/פנסיה
סכום זכויות פנסיוניות שלא הופרשו לעובד בשנה האחרונה
יש לצרף את נספח חישוב זכויות פנסיה
האם לתבוע זכויות קרן השתלמות
סכום זכויות קה"ל שלא הופרשו לעובד
יש לצרף את נספח חישוב זכויות קרן השתלמות
האם לתבוע דמי הבראה
סכום דמי הבראה שלא שולם
יש לצרף את נספח חישוב דמי הבראה
האם לתבוע שכר שעות נוספות
סכום שכר שלא שולם בגין שעות נוספות
העזר במחשבון שעות עבודה נוספות ליום עבודה
ובמחשבון שעות נוספות ריכוז זכויות
האם לתבוע דמי נסיעות
סכום שכר שלא שולם בגין דמי נסיעה
האם לתבוע דמי חגים
סכום שכר שלא שולם בגין דמי חגים
האם לתבוע ביגוד
סכום שכר שלא שולם בגין ביגוד
תביעת זכויות נוספות שלא שולמו לעובד - חישוב עצמי וצרוף פרוט החישובים כנספחים
תביעת בונוס, עמלות , פרמיות חריגות שאינן מרכיב קבוע בשכר
האם לתבוע בונוסים / פרמיות מיוחדות שלא שולמו
סכום הבונוס שהובטח ולא שולם
צרף נספח התומך ומפרט את אופן חישוב הבונוס שהובטח
תביעת מרכיבי שכר נוספים שלא שולמו / פיצויים חריגים
מרכיבי שכר שלא שולמו ו/או לא שולמו במלואם כגון: תוספת יוקר, דמי נסיעות וכדומה
פיצויים חריגים כגון: פיצויים בשל אפליה על רקע מיני, דתי או אחר, הטרדה מינית וכדומה
האם לתבוע פיצויים נוספים / מרכיבי שכר נוספים שלא שולמו
תן כותרת קצרה למרכיבי שכר נוספים / פיצוי נוסף
סכום הפיצויי הנוסף שנתבע
נתונים לצורך חישוב הניכויים - ניכוי מס הכנסה, ניכוי ביטוח לאומי
האם לחשב את הניכויים אוטומטית
בחירה בלא תשאיר שדות ניכויים ריקים
השכר הממוצע במשק לשנת המס 2024 - ביטוח לאומי
השכר הבסיסי לחישוב קצבאות בשנת המס 2024 - ביטוח לאומי
נקודות זיכוי
מאחר שנתוני המס הינם שנתיים - המחשבון ישערך אומדן ניכויים - הניכויים בפועל יבוצעו ע"י המל"ל
דברי הסבר: מערכת אוטומטית לכתב תביעת חוב - זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד

מערכת זו מיועדת עבור רו"ח או עו"ד שמונו על ידי בית משפט המחוזי כמפרק / נאמן לחברה על פי צו פש"ר. המחולל מפיק טופס בפורמט בל/5305 לצורך הגשה במל"ל + מילוי אוטומטי של חלק המפרק/נאמן. למחולל כתב תביעת חוב לבדיקת המפרק/הנאמן אשר מונה על ידי בית משפט המחוזי - לחץ כאן.

עורך דין יקר: לידעתך, עובד אשר נגד מעבידו ניתן צו פשיטת רגל או פירוק, זכאי לגמלה בשיעור שכר העבודה ופיצויי פיטורים שמעבידו חייב לו עד למקסימום הגמלה הקבועה בחוק והמשתנה מידי פעם. המערכת נועדה להקל עליך את העבודה השוטפת בעריכת חישובי שכר וניכויים. יש לזכור שהגמלה המשתלמת לפי חוק אינה כוללת חוב בגין קצבת ילדי עובדים ותשלומי תגמולים למשרתים במילואים. אותם יש לתבוע בנפרד.

כיצד יש להגיש תביעת חוב שכר עבודה בחברה הנמצאת בהליכי פשיטת רגל?
לתביעה זו, יש לצרף: הוכחת חוב למפרק או לנאמן. רק סכומים אשר אושרו ע"י המפרק/נאמן לאחר בדיקת תביעת העובד, ישולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי. מסמכים של העובד שיש לצרף לטופס התביעה: שלושה תלושי משכורת אחרונים ממקום העבודה. תלוש משכורת ראשון, או מסמך אחר המעיד על מועד תחילת העבודה לצורך חישוב פיצויי הפיטורים. מסמך המעיד על גובה סכומי פיצויי הפיטורים העומדים לזכותו בקופת גמל, בתאריך הפסקת עבודתו. אסמכתאות לרצף בעבודה. אישור מהבנק או המחאה מבוטלת, לצורך אימות פרטי חשבון בנק. החלטת המפרק או הנאמן אינה סופית. למוסד לביטוח לאומי יש הסמכות לאשר, לדחות או לחלוק על ההחלטה, לפי סעיף 189 ב' לחוק.

הזכאים להגשת תביעת חוב שכר הם:
עובד שכיר שמעבידו (תאגיד או חברה בע"מ) פשט את הרגל, או עובד שכיר שניתן נגד מעבידו צו פירוק, חבר אגודה שיתופית: חבר שהיה חבר בתושב שיתופי או בקיבוץ במשך 7 שנים לפחות. שים לב! על־פי תיקון בחוק הביטוח הלאומי, בפירוקים שאירעו מ־ 1.1.2004 , לא זכאים לגמלה בעלי שליטה בחברת מעטים, עובדים זרים ועובדי שטחים ששוהים בארץ שלא כחוק

שלושת התנאים לקבלת הגמלה
הגמלה תשולם לעובד שכיר בלבד, אם התקיימו התנאים האלה:
1. צו פשיטת רגל או צו פירוק שניתן על־ידי בית המשפט המחוזי: בית המשפט המחוזי הוציא נגד המעביד צו והכריז עליו כפושט רגל, או הוציא צו לפירוק חברה, או צו לפירוק שותפות, או לפירוק אגודה שיתופית או עמותה.
2. מינוי נאמן או מפרק: בית המשפט המחוזי מינה נאמן או מפרק מטעמו.
3. אישור נאמן או מפרק: פרטי התביעה של העובד אושרו על־ידי הנאמן של פושט הרגל או על־ידי המפרק של החברה.

איך מחושבת הגמלה?
עובד שנגד מעבידו ניתן צו פירוק או צו פשיטת רגל זכאי לגמלה מן הביטוח הלאומי, הכוללת את סכומי שכר העבודה המגיעים לו, ואשר לא שולמו על־ידי המעביד. וכן את סכום פיצויי הפיטורים אשר אין להם כיסוי בקופת הגמל. הגמלה תשולם עד לסכום המקסימום הקבוע בחוק, המתעדכן מעת לעת. במצבים שהחוב עובר את הגמלה המקסמלית, סכום בחוב יצויין לצד הגמלה המקסימלית שתותר בפועל. לסכום הגמלה יתווספו הפרשי הצמדה מיום היווצרות החוב עד יום התשלום על־ידי המוסד בפועל.

מרכיבי השכר לצורך חישוב הגמלה
לצורך חישוב הגמלה, מובאים בחשבון מרכיבי השכר כפי ששולמו על־ ידי המעביד, ופיצויי הפיטורים המגיעים לעובד, כמפורט להלן.

שכר עבודה - על־פי סעיף 1 לחוק הגנת השכר, שכר עבודה שלא שולם לעובד על־ידי מעבידו עד ליום הפסקת העבודה. מרכיבי השכר שאותם ניתן לאשר הם: משכורת בסיסית, שעות נוספות, פרמיה, עמלות, מענקים, תוספת מאמץ, תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית. שכר העבודה שיילקח בחשבון לצורך חישוב הגמלה לא יפחת משכר המינימום המגיע לעובד, בהתאם להיקף משרתו. גמלה המחושבת כאמור על־פי שכר המינימום תשולם לתקופה של עד 12 חודשים.

פדיון חופשה
תשלום בעבור מספר ימי החופשה שנותרו לזכותו של העובד עד ליום הפסקת עבודתו כפי שמופיע בתלוש השכר האחרון, עד למקסימום הימים שניתן לצבור לפי החוק, ובכפוף לחוק חופשה שנתית.

דמי הבראה
החלק שלא שולם לעובד עד ליום הפסקת עבודתו, ובעבור השנתיים האחרונות.

ביגוד
החלק שלא שולם לעובד עד ליום הפסקת עבודתו, ובעבור השנה האחרונה.

תמורת הודעה מוקדמת
עובד שמעבידו לא שילם תמורת הודעה מוקדמת, יהיה זכאי לקבלה כחלק מהגמלה, בשיעור שנקבע בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות התשס"א 2001- .

הפרשות לקופת גמל
עובד שמעבידו לא פתח עבורו קרן פנסיה, בהתאם לנדרש על-פי דין, יהיה זכאי לתבוע את חלקו של המעסיק בגובה 6% משכר היסוד, ובעבור תקופה שלא תעלה על 12 חודשים מהמועד בו נותקו יחסי עובד-מעביד.

מרכיבי שכר נוספים: דמי נסיעות בתחבורה ציבורית, חגים, פרמיות שכר
מרכיבי תשלום אחרים, המופיעים בתלוש, ייכללו גםהם בתנאי שהם עונים להגדרה "שכר־עבודה".מרכיבי תשלום שאינם נלקחים בחשבון לצורךחישוב הגמלה - החזר הוצאות רכב, טלפון וכו'.

פיצויי פיטורין
אם העובד לא היה מבוטח בקופת גמל המכסה לו את פיצויי הפיטורים בהסכם פנסיה מקיפה, הביטוח הלאומי ישלם או ישלים את החסר.

קופת גמל / פנסיה
בהתאם להוראות הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, על המעביד להעביר לקופת הגמל כספים, שנועדו לשם צבירתן או הבטחתן של זכויות העובד הקשורות בעבודתו, או הפסקת עבודתו. קופת הגמל תהיה זכאית לגמלה בשל תשלומים שלא הועברו לקופת הגמל מכספי המעביד, או כספים שנוכו משכר העובד או מכספי שניהם. המוסד יעביר לקופת הגמל את סכום החוב בעד כל עובד, עד המקסימום הקבוע בחוק הביטוח הלאומי.

מפרקים/ נאמנים יקרים, שימו לב:
תשלום הגמלה מבוצע בעבור שכר העבודה בתחילה, ורק לאחר מכן ישולמו פיצויי הפיטורים עד למקסימום הגמלה הקבוע בחוק. במערכת זו החישובים הללו יחושבו אוטומטית בהתאם להקלדת הנתונים לרבות המקסימום הקבוע בחוק הביטוח הלאומי גם בעניין הפקדה לקופת גמל / פנסיה.
המחולל מפיק כתב תביעת חוב למל"ל באופן אוטומטי מהיר, עבור מפרקים ונאמנים שמונו ע"י בית משפט. היתרון של המחולל בא לידי ביטוי בחישוב הסכומים הנתבעים באופן מפורט ובמצטבר לרבות הניכויים (מס הכנסה, ביטוח לאומי) - די בכך כדי לחסוך זמן עבודה משפטי ניכר, מכאן הוא נועד להקל על העבודה השוטפת של עורכי הדין המשמשים כמפרקי חברות/אגודות/שותפויות או רואי חשבון העוסקים בפירוקים. יש לזכור כי הניכויים הם רק מקדמות - חבות המס היא שנתית כלומר, עובד שלא עבד חודש אחד או יותר במהלך השנה, יתכן מאוד שמגיע לו החזרי מס. כתב התביעת חוב המופק באופן אוטומטי במערכת זו או במסגרת המחשבונים המשפטיים - אינו בגדר יעוץ ואינו כולל בהכרח את כל סוגי עילות תביעת החוב האפשריות, אלא את מרבית העילות הכספיות המהותיות והשכיחות ביותר. לפיכך, הינו נועד לשימוש בעיקר עבור אנשי מקצוע (רואי חשבון או עורכי דין), שמונו כמפרקים ע"י בית משפט המחוזי ובעלי נסיון בתחום. כמו כן, אחריות השימוש בו ומילוי הפרטים תחול בכל מקרה על העושה בו שימוש. המחשבון מעודכן לנתוני מס (שווי נקדות זיכוי, מדרגות מס, שיעורי מס וכ') שפורסמו בשנת 2024 , ולנתוני הביטוח הלאומי (השכר הממוצע ביטוח לאומי, השכר הבסיסי, תקרות גמלה, המקסימום הקבוע בחוק ביטוח לאומי בשל התשלומים שלא הועברו לקופת הגמל מכספי המעסיק וכו') לשנת 2024 .
עבור כתב תביעה אוטומטי בבית הדין לענייני עבודה - לחץ כאן
עבור כתב תביעת חוב שיוגש לבדיקת נאמן/ מפרק טרם הגשת התביעה במל"ל - לחץ כאן
עבור כתב תביעת חוב שימולא ע"י הנאמן חלק הנאמן/ מפרק - לחץ כאן
עבור כתב תביעת חוב שימולא טופס בל/5305 שימולא ע"י הנאמן/ מפרק - לחץ כאן

אחריות השימוש במחולל זה חלה על המשתמש בלבד. השירות ניתן ללא ייעוץ משפטי.כלים מקצועיים נוספים לעורכי דין העוסקים בדיני עבודה:
 1. מחולל חוזה עבודה
 2. מחולל מכתב זימון לשימוע
 3. מחולל מכתב סיום העסקה - מכתב פיטורין
מחוללי תביעת חוב שכר - בית הדין לעבודה
 1. מחולל מכתב התראה טרם הליכים
 2. מחולל כתב תביעה כולל שמירת נתונים
מחוללי תביעת חוב שכר - נאמן/מפרק עקב פירוק/פשיטת רגל
 1. מחולל כתב תביעת חוב חלק העובד - עבור בדיקת המפרק
 2. מחולל כתב תביעת חוב חלק המפרק/נאמן
 3. מחולל כתב תביעה מלא - לפי בל/5305
מחשבוני פיצויי פיטורין - פיטורים
 1. מחשבון פיצויי פיטורים לפי ימי עבודה
 2. שכר קובע לפיצויים לפי שעות עבודה
 3. שכר קובע לפיצויים לפי ימי עבודה
 4. שכר קובע לפיצויים לפי עמלות
מחשבוני חובת הודעה מוקדמת
 1. מחשבון ימי הודעה מוקדמת
 2. מחשבון ימי הודעה מוקדמת + גובה הפיצוי
מחשבוני הלנת שכר - הלנת פיצויי פיטורין
 1. מחשבון פיצויי הלנת שכר
 2. מחשבון הלנת פיצויי פיטורין
מחשבוני פדיון ימי חופשה
 1. מחשבון פדיון ימי חופש מפורט לכל סוגי העובדים
 2. מחשבון פדיון ימי חופש - משרה מלאה 5 ימים בשבוע
 3. מחשבון פדיון ימי חופש - משרה מלאה 6 ימים בשבוע
מחשבוני שעות נוספות
 1. שעות עבודה נוספות לחודש עבודה
 2. שעות עבודה נוספות לשבוע עבודה
 3. שעות עבודה נוספות ליום עבודה
 4. מחשבון גמול שעות נוספות - לפי פיצול וריכוז זכויות
מחשבוני דמי הבראה
 1. מחשבון דמי הבראה שנתית לפי אחוז משרה
 2. מחשבון דמי הבראה שנתית לעובדים המשתכרים לפי שעה
 3. מחשבון דמי הבראה שנתית לעובדי המגזר הציבורי וענפי
 4. טבלת זכאות דמי הבראה ענפית
מחשבוני דמי מחלה
 1. מחשבון זכאות לדמי מחלה
מחשבון עבודת נשים
 1. מחשבון חופשת לידה
מחשבוני פרישה
 1. מחשבון גיל פרישה לקבלת כספי פנסיה - קיצבת ביטוח לאומי
 2. פנסיה במגזר הפרטי
נתוני שכר מינימום - ממוצע - גמלה
 1. שכר מינימום
 2. השכר הממוצע - ביטוח לאומי
זכויות פנסיוניות מכח צו הרחבה
 1. זכויות פנסיוניות שהמעסיק לא הפריש
 2. היוון זכויות פנסיוניות
 3. היוון הפרשות קה"ל
מידע ניכויים מס הכנסה
 1. שינויים במערך הניכויים
מחשבוני מס הכנסה
 1. מחשבון מס הכנסה חודשי
 2. מחשבון מס הכנסה שנתי
 3. מחשבון החזר הוצאות נסיעה לחו"ל
 4. מחשבון פריסה - חישוב שנים
 5. סימולטור פריסה - תכנון מס
 6. בדיקת כדאיות רכב פרטי או מעבודה
 7. שווי שימוש רכב - השיטה החדשה
 8. מחשבון ניכוי הוצאות רכב מ 2008
 9. מחשבון ניכוי הוצאות רכב עד 2007
 10. מחשבון פיצויי פטירה
דיני עבודה - חוקים
 1. דיני עבודה - מקבץ חוקים בדיני עבודה


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח