נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםמדריך - אופן קביעת שכר ברוטו לחישוב פיצויים - פיצויי פיטורים
שכר ברוטו קובע לפיצויים - מרכיבי השכר שיובאו בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים בהתאם לחוק ולתקנות הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית - כל תוספת מעבר לרכיבים האמורים לעיל (קרי: אחזקת רכב, שעות נוספות, בונוסים, משכורת 13, טלפון, נסיעות, משמרות, אש"ל, ביגוד) לא יכללו בחישוב פיצויי הפיטורים. יחד עם זאת יתכן שיראו בתשלומים נוספים כחלק משכר העבודה הרגיל, אם יוכיח העובד כי תשלום מסויים המכונה תוספת, מהווה חלק אינטגרלי משכר העבודה והגדרתו כתוספת הינה כפיקציה בלבד. הווה אומר, אם מדובר בתוספת שהיא בגדר רכיב פיקטיבי אשר למעשה מהווה חלק משכר היסוד, הרי שאז יש לקחת אותה בחשבון לעניין חישוב פיצויי הפיטורים.
סוג העובד אופן קביעת שכר לחישוב הפיצויים סימוכין
עובד בשכר חודשי שכר חודש אחד לכל שנת עבודה כעובד  במשכורת אצל אותו מעביד, או באותו מקום עבודה סעיף 12 לחוק פיצויי פיטורים
עובד שעבר ממשרה מלאה למשרה חלקית ולהיפך עבר עובד מעבודה מלאה לעבודה חלקית או מעבודה חלקית לעבודה מלאה, יחושב שכרו האחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב פיטוריו באופן יחסי למידת החלקיות של עבודתו תקנה 7 לתקנות פיצויי פיטורים
עובד שחלה הפחתה בשכרו חלה הפחתה בשכרו של עובד אשר כתוצאה ממנה קטן שכרו האחרון יראו כשכר אחרון לגבי התקופה שלפני ההפחתה את שכרו של העובד ערב ההפחתה תקנה 8 לתקנות פיצויי פיטורים
עובד בשכר קבלני היה שכר עבודתו של עובד כולו או מקצתו משתלם בעד ביצוע עבודה מסויימת או בחלק מהפדיון שהיה עיקר שכר עבודתו לפי כמות התוצרת, יראו כשכרו האחרון ביחס לשכר כאמור את השכר הממוצע של שנים - עשר החדשים שקדמו לפיטורים תקנה 9 לתקנות פיצויי פיטורים
עובד בשכר יומי או בשכר לפי שעות ממוצע שכר ברוטו (לפי שעות או ימים בהתאמה) של 12 החודשים שקדמו לפיטורים מוכפל בתעריף האחרון ליום או שעת עבודה בהתאמה
מחשבון עזר לחישוב שכר קובע לפיצויים לפי שעות
מחשבון עזר לחישוב שכר קובע לפיצויים לפי ימי עבודה
דב"ע נז/57 (פס"ד טרם פורסם) סנונית הדגמות וקידום נגד שולמית פרץ
החוק והפסיקה מכירים במגוון הפסקות ברציפות העבודה אשר אינן פוגעות בזכאות לפיצויי פיטורים ויכללו בחישוב לעניין רצף העבודה - שירות מילואים, חופשת לידה, שביתה או השבתה, ימי אבל, יום מנוחה שבועית או חג, חופשה בשכר ע"פ חוק ו/או בהסכמת המעסיק, הכשרה מקצועית ו/או אימון לשירות עבודה לפי חוק שעות עבודה, חופשה/פגרה שלא בשכר ע"פ חוק או בהסכמת המעסיק עד 14 יום, תאונה או מחלה עד 30 יום. חופשת לידה לעניין חישוב פיצויי פיטורים תוכר לתקופה שבה משולמים דמי לידה מהביטוח הלאומי.
ראה מחשבון פיצויי פיטורים - המחשבון נותן פרוט מלא ומסודר לפרמטרים הבאים - ימי ותק לחישוב הפיצויים תשלום הפיצויים בפועל ברוטו , סכום הפיצויים החייב במס - החבות במס הכנסה תקרת הפיצויים המקסימלית הפטורה ממס - סכום הפיצויים בפועל שעליו לא יחול מס.
דוגמאות למקרים חריגים אשר בהם עובדים לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורים:
א. עובדים בתקופת התמחותם עורכי דין , רואי חשבון - עובדים לתקופת משימה מוגדרת
ב. במקרים בהם הורשע העובד או נתפס במעשי גניבה מרכוש המעסיק ועובדיה או עבירת משמעת חמורה ישללו חלק או מלוא סכום פיצויי פיטורים מהעובד ואף ללא הודעה מוקדמת - עב 1894/00 (פס"ד ניתן ביום 2/7/2003 טרם פורסם) המלן אל עמרני נ מרדכי פיינברג.
מחשבונים רלבנטיים נוספים: מחשבון פיצויי הלנת שכר   מחשבון פיצויי הלנת פיצוייי פיטורים
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח