נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםחוק יסוד חופש העיסוק, התשנ"ד 1994

חוק יסוד חופש העיסוק, התשנ"ד 1994
כולל תיקון מספר 2 (19 במרס 1998) ס"ח 1662: תיקון סעיפים 8, 10

חוק-יסוד: חופש העיסוק

1. עקרונות יסוד
זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו  ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת  ישראל.

2. מטרה
חוק-יסוד זה מטרתו להגן על חופש העיסוק כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של  מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

3. חופש העיסוק
כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד.

4. פגיעה בחופש העיסוק
אין פוגעים בחופש העיסוק אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל,   שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור  מכוח הסמכה מפורשת בו.

5. תחולה
כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את חופש העיסוק של כל אזרח או תושב.

6. יציבות
אין בכוחן של תקנות-שעת-חירום לשנות חוק-יסוד זה, להפקיע זמנית את  תוקפו או לקבוע בו תנאים.

7. נוקשות
אין לשנות חוק-יסוד זה אלא בחוק-יסוד שנתקבל ברוב של חברי הכנסת.

8. תוקפו של חוק חורג
(א) הוראת חוק הפוגעת בחופש העיסוק תהיה תקפה אף כשאינה בהתאם לסעיף 4,  אם נכללה בחוק שנתקבל ברוב של חברי הכנסת ונאמר בו במפורש, שהוא  תקף על אף האמור בחוק-יסוד זה; תוקפו של חוק כאמור יפקע בתום ארבע  שנים מיום תחילתו, זולת אם נקבע בו מועד מוקדם יותר.
(ב) ההוראה בדבר פקיעת תוקף, כאמור בסעיף קטן (א), לא תחול על חוק  שהתקבל לפני תום שנה ממועד תחילתו של חוק-יסוד זה.

9. ביטול
חוק-יסוד: חופש העיסוק - בטל.

10. הוראת שעה
הוראות חיקוק שאלמלא חוק-יסוד זה או חוק-היסוד שבוטל כאמור בסעיף 9,  היו תקפות ערב תחילתו של חוק-יסוד זה, יעמדו בתוקפן עד יום א' בניסן  התשס"ב (14 במרס 2002), אם לא בוטלו קודם לכן, ואולם פירושן של ההוראות  האמורות ייעשה ברוח הוראות חוק-יסוד זה.

11. תיקון חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו
[שולב בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו].

עזר וייצמן
נשיא המדינה

יצחק רבין
ראש הממשלה

שבח וייס
יושב ראש הכנסת

קישורים רלבנטיים:
חוקים בדיני עבודה
 
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו