נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב 1992

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב 1992
כולל תיקון (10 במרס 1994) ס"ח 1454: סעיף 1, 8

1א1. עקרונות יסוד
זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייוובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינתישראל.

1א. מטרה
חוק-יסוד זה, מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו, כדי לעגן בחוק-יסוד אתערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

2. שמירה על החיים, הגוף והכבוד
אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.

3. שמירה על הקנין
אין פוגעים בקנינו של אדם.

4. הגנה על החיים, הגוף והכבוד
כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו.

5. חירות אישית
אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכלדרך אחרת.

6. יציאה מישראל וכניסה אליה
(א) כל אדם חופשי לצאת מישראל.
(ב) כל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראל.

7. פרטיות וצנעת הפרט
(א) כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.
(ב) אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.
(ג) אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו.
(ד) אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.

8. פגיעה בזכויות פגיעה בזכויות (תיקון מס' 1)
אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה שלמדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפיחוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.

9. סייג לגבי כוחות הבטחון
אין מגבילים זכויות שלפי חוק-יסוד זה של המשרתים בצבא-הגנה לישראל,במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר ובארגוני הבטחון האחרים של המדינה,ואין מתנים על זכויות אלה, אלא לפי חוק ובמידה שאינה עולה על הנדרשממהותו ומאופיו של השירות.

10. שמירת דינים
 אין בחוק-יסוד זה כדי לפגוע בתקפו של דין שהיה קיים ערב תחילתו של חוק-היסוד.

11. תחולה
 כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק-יסוד זה.

12. יציבות החוק
 אין בכוחן של תקנות שעת-חירום לשנות חוק-יסוד זה, להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע בו תנאים; ואולם בשעה שקיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה לפי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח - 1948 , מותר להתקין תקנות שעת-חירום מכוח הסעיף האמור שיהא בהן כדי לשלול או להגביל זכויות לפי חוק-יסוד זה, ובלבד שהשלילה או ההגבלה יהיו לתכלית ראויה ולתקופה ובמידה שלא יעלו על הנדרש.

חיים הרצוג
נשיא המדינה

יצחק שמיר
ראש הממשלה

דב שילנסקי
יושב ראש הכנסת

קישורים רלבנטיים:
חוקים בדיני עבודה
 
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו