נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםתקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ד 1993


תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ד 1993

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו4- לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג1993- (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

  1. הודעת עובד

עובד שנעדר מעבודתו מכוח סעיף 1 לחוק, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו וביד בן זוגו, ואם ילד נמצא בהחזקתו הבלעדית - בידו בלבד, לפי טופס שבתוספת.

1א. בן זוג עובד עצמאי (תיקון: תשנ"ח)

בן זוג של עובד יוכיח כי הוא עובד עצמאי באמצעות אחד מאלה:

(1)   מסמך המעיד על היותו רשום במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי;

(2)   מסמך המוגש לפקיד שומה או הניתן על ידיו, המעיד כי לבן הזוג הכנסה מעסק או ממשלח יד באותה שנת מס;

(3)   אישור על היותו עוסק לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו1976-.

  1. צירוף מסמכים (תיקון: תשנ"ח)

להודעה יצרף העובד אישור רפואי בדבר מחלת ילדו ומסמך או אישור כאמור בתקנה 1א, אם בן זוגו עובד עצמאי.

  1. אי מסירת הודעה

כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בתקנות 1 ו2- לא יראו בהעדרותו כהעדרות מהעבודה מכוח סעיף 1 לחוק.

  1. שמירת הוראות

אין בתקנות אלה כדי לגרוע מההוראות הנהוגות במקום העבודה של העובד בדבר חובת הודעה למעביד על היעדרות מהעבודה בשל מחלה.

 

תוספת (תיקון: תשנ"ח)

(תקנה 1)

 

הצהרה

 

לענין היעדרות מהעבודה מכוח סעיף 1 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג1993- (להלן - החוק) -

 

(1) אני הח"מ ...................................................................................

                                 שם פרטי ומשפחה                           מס' ת"ז

...................................................................................מודיע בזה, כי

                                                     מען

נעדרתי מעבודתי מכוח סעיף 1 לחוק, בשל מחלת ילדי, מיום ...... עד יום ..... (מצורף אישור רפואי).

(2) פרטי הילד:

.................................                                               ..........................

   שם פרטי ומשפחה                                                           מס' ת"ז

........................                                                         .........................

תאריך לידה                                                                            מען

הערה: אם הילד נמצא בהחזקתך הבלעדית עבור לפסקה (7)

(3) לענין זה אנו הח"מ מצהירים בזה כדלקמן:

פרטי בן הזוג:

...............................                                                         ........................

שם פרטי ומשפחה                                                                  מס' ת"ז

.......................................................................................................

מען

אם בן הזוג הוא עובד עצמאי:

................................                   ..............................      

   שם העסק או משלח היד                                  מען העסק או משלח היד

 

סוג המסמך/האישור המצורף ..............................................

פרטי המעביד של בן הזוג:

.....................                                 .................................................

       שמו                                           שם בית העסק או מקום העבודה

.................................................................................................

מען

(4) מספר הימים שבהם נעדרו בני הזוג מהעבודה בשל מחלת ילדיהם במשך שנה זו ............................ ימים.

(5) בן הזוג לא נעדר מעבודתו או מעסקו/משלח ידו (מחק את המיותר) בימי ההיעדרות המפורטים בפסקה (1).

(6) העתק מהצהרה זו נמסר למעביד של בן הזוג לפי הפרטים בפסקה (3)
ביום ............... (ימולא בידי בן זוג שאינו עובד עצמאי).

(7) אני מצהיר כי הילד שפרטיו רשומים בפסקה (2) נמצא בהחזקתי הבלעדית.

...........                 ....................         ......................

תאריך                    חתימת העובד           חתימת בן הזוג

_________________________________

1 ק"ת תשנ"ג, 230; תשנ"ח, 1316.קישורים רלבנטיים:
חוקים בדיני עבודה
 
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו