נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח 1998


חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח 1998

1. היעדרות בשל מחלת בן-זוג
 עובד זכאי לזקוף עד 6 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלת בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.
2. כללים
 שר העבודה והרווחה יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת,    כללים בדבר הוכחת מחלתו של בן הזוג וכן כללים בדבר מסירת הודעות למעביד  על ידי העובד.
3. הגדרת מחלה
   לענין חוק זה -
   (1) יראו כחולה - בן זוג שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת       בביצוע פעולות יום-יום;
   (2) "פעולות יום-יום" - כהגדרת מונח זה בסעיף 223 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995.
4. שמירת זכויות
 חוק זה בא להוסיף על זכות עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.
5. דין המדינה
   לענין חוק זה דין המדינה כמעביד כדין כל מעביד אחר.
6. ביצוע ותקנות
   שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל  הנוגע לביצועו.


תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ט - 1999

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-6 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן-זוג),
 התשנ"ח-1998 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני
 מתקין תקנות אלה:

1. הודעת עובד
   עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו ימי היעדרות מעבודתו, מכוח
    סעיף 1 לחוק, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו, לפי הטופס שבתוספת.

2. צירוף מסמכים
   להודעה כאמור בתקנה 1 יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בבן הזוג בדבר
    היות בן הזוג תלוי לחלוטין בעזרת הזולת, לביצוע פעולות יום-יום; לענין
    זה -
   "פעולות יום-יום" - לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית
      בבית;
   "הרופא המטפל" - לרבות רופא מחליף.

3. אי מסירת מסמכים
   כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בתקנות 1 ו-2 לא יראו
    בהיעדרותו היעדרות מהעבודה המזכה מכוח סעיף 1 לחוק.

4. שמירת הוראות
   אין בתקנות אלה כדי לגרוע מההוראות הנהוגות במקום העבודה של העובד בדבר
    חובת הודעה למעביד על היעדרות מהעבודה בשל מחלה.

תוספת
                                 (תקנה 1)
                                 הצהרה
לענין היעדרות מהעבודה מכוח סעיף 1 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן
 זוג), התשנ"ח-1998 -
(1) אני הח"מ .........................................................
                   שם פרטי ושם משפחה מס' זהות
    ...................................מודיע בזה, כי נעדרתי מעבודתי
                   מען
    בשל מחלת בן זוגי ולצורך טיפול בו מיום ...........עד יום ..........
     (מצורף אישור רפואי המעיד כי מחלת בן זוגי הפכה אותו לתלוי לחלוטין
     בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום).
(2) פרטי בן הזוג:
    ............................ ................................
          שם משפחה ושם פרטי מס' זהות
    ....................................
                    מען
(3) מספר הימים שבהם נעדרתי מהעבודה בשל מחלת בן זוגי במשך שנה זו .....
    ......................... ............................
               תאריך חתימת העובד


קישורים רלבנטיים:
חוקים בדיני עבודה
 
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו