נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון נזיקין - חישוב פיצוי מקסימלי לפי חוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז - 2007 - תביעה ראשונה. חישוב גובה מענק חד פעמי מקסימלי וחישוב הקצבה החודשית לפי הנוסחה האמורה בחוק
 
תאריך השערוך
 
אחוזי נכות
 
השכר הממוצע במשק
 
הפיצוי המקסימלי מחושב ומוצמד למדד אוטומטית
 דברי הסבר: חישוב פיצוי מקסימלי לנפגעי פוליו

החוק לפיצוי נפגעי פוליו, התשס"ז-2007, נועד לפצות את נפגעי הפוליו תושבי ישראל, שלקו בישראל במחלת שיתוק ילדים.
לפי החוק מי שיוכר כנפגע פוליו, ונגרמה לו נכות עקב המחלה, יהיה זכאי לפיצוי חד-פעמי וכן לקצבה חודשית או מענק במקום הקצבה, בהתאם לאחוזי הנכות (מוגבלות בניידות). הפיצוי והקצבה לנפגעי הפוליו אינם משפיעים על הקצבאות האחרות, שמשולמות לנפגעי הפוליו.
מ-1 בפברואר 2010, גם מי שחלה במחלת הפוליו לפני שנת 1948 (לפני קום המדינה), זכאי לפיצוי לנפגעי פוליו מהביטוח הלאומי, ובלבד שחלה במחלה בגבולות ארץ ישראל, שנקבעו בהסכמי שביתת הנשק שנחתמו במהלך שנת 1949 - בג"צ 10771/07 פסק דינו של השופט י‘ דנציגר.

הוראות מיוחדות - (א) תשלומים המשולמים לפי חוק זה לא ייחשבו כהכנסה -(1) לענין פקודת מס הכנסה, או לענין תשלומי חובה או היטלים אחרים ;(2) לענין גמלאות לפי חוק הביטוח הלאומי .
(ב) תשלומים המשולמים לפי חוק זה אינם ניתנים להעברה, לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך .
מניעת כפל תשלומים - (א) הגיש אדם תביעה לפי חוק זה, לא יהיה רשאי להגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], או לפי חוק ביטוח נפגעי חיסון, התש"ן- 1989, בשל העילות המנויות בחוק זה .
(ב) זכאי נפגע פוליו לפיצוי חד-פעמי, לקצבה או למענק לפי חוק זה, זכאית המדינה לנכות מתשלומים אלה כל תשלום אחר ששילמה לו מכוח תביעה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], או לפי חוק ביטוח נפגעי חיסון, התש"ן- 1989, שהגיש בשל עילות המנויות בחוק זה, לרבות תשלומים ששילמה המדינה לפני תחילת ושל חוק זה; השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לענין ניכוי כאמור, לרבות לענין אופן חישובו .

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח