נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון פיצויים - חישוב אומדן פיצויי נזיקין על פי שיטת הידות - הפסדי התלויים / נזקי העיזבון חישוב אקטוארי לצורך תביעת פיצויים נזקי התלויים במקרה מוות של אחד מבני הזוג - חישוב מפורט
תיק תביעה
תאריך האירוע / התאונה
מועד הגשת התביעה / מועד השיערוך
 
חישוב נזקי התלויים / חישוב נזקי העיזבון
 
פרטי המנוח/ה - בסיס נתוני שכר חודשי לצורך חישוב נזקי השתכרות עבר ונזקי השתכרות עתידית
שם פרטי ושם משפחה של המנוח/ה
מין המנוח/ה
תאריך לידה של המנוח/ה
שכר חודשי ברוטו
סטטוס
נקודות זיכוי נוספות: מזונות, חד הורי, נטולי יכולת וכו
גיל פרישה
תוחלת חיים
 
פרטי האלמן/נה
שם פרטי ושם משפחה של האלמן/נה
מין המנוח/ה
תאריך לידה של האלמן/נה
שכר חודשי ברוטו
סטטוס
נקודות זיכוי נוספות: מזונות, חד הורי, נטולי יכולת וכו
גיל פרישה
תוחלת חיים
 
התלויים - שיערוך נזקי התלויים בתוספת פסיקת ריבית לפי חוק ושיערוך פיצויי עתיד מהוונים כדין. התלויים יכולים להיות ילדים ו/או הורים ו/או אחים ו/או אחיות שנתמכו בפועל על ידי המנוח טרם התאונה. יש להקליד את פרטי התלויים המבוגרים יותר בתחילה
תמיכה עד גיל תאריך לידה שם/פרטי התלוי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* המחשבון יתחשב רק בתלויים שנולדו לפני התאונה ועד כשנה לאחריה מפאת הריון או טיפולי הפריה
 
ריבית שנתית להיוון בתאונות דרכים 3%
ריבית שנתית להיוון
 
חישוב ראשי נזק נוספים
האם לחשב אובדן פנסיה ופיצויים?
 
האם לחשב פיצויי כאב וסבל?
 
ניכויים
סך התשלומים שהתקבלו עד כה מהמל"ל
סך התשלומים העיתיים ששולמו
מקדמות ששולמו ע"י חברת הביטוח
 
דברי הסבר: תחשיב פיצויי הפסדי התלויים/נזקי העיזבון לפי שיטת הידות

חישוב המס מותאם לשנת המס  2024

אחוז ריבית שנתית - מקדם היוון הינו מתואם לפי הפסיקה - 3% שנתי

תמיכה עד גיל - בשדות הקלט של ארבעת התלויים הראשונים ניתן להקליד תלויים מבוגרים שאינם דווקא הילדים אלא גם קרובים למנוח (למשל: אחים, הורים) אשר נתמכו על ידו כספית - גיל התמיכה המקסימלי למבוגר יהיה בדרך כלל גיל תוחלת חיים ואילו גיל תמיכה מקסימלי לתלוי שהינו ילד שאינו חסוי - משתנה בהתאם לנסיבות המשפחתיות, יהיו כאלה עד סיום תואר ראשון או קצת יותר ויהיו כאלה עד גיל 18.

הזכות לפיצוי בגין אובדן השכר בשנים האבודות נקבע בהלכת אטינגר (ע"א 140/00 עזבון המנוח מיכאל אטינגר ז"ל נ' החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ, פ"ד נח(4), 486). באשר לחישוב תביעת העזבון בגין אובדן השכר בשנים האבודות, נקבע בהלכת פינץ (ע"א 10990/05 דוד פינץ נ' הראל חברה לביטוח בע"מ, תק-על 2006(2), 199), כי חישוב אובדנו של העזבון בגין השנים האבודות, לניזוק אשר כבר הקים משפחה, יהיה אף הוא על פי שיטת הידות. שם נקבע כי מספר הידות יקבע על פי צירוף ידת המנוח, מספר ידות על פי מספר הנפשות הנתמכות, בתוספת ידת משק הבית וידת החיסכון. לאחר חלוקת הכנסות משק הבית במספר הידות, יש להפחית את ידת החיסכון מהכנסתו של המנוח, ועל פי יתרת הכנסתו יש לחשב את הפיצוי לראש נזק זה. פיצוי הניתן עבור תקופה הקודמת למתן פסק הדין, יישא ריבית כדין מאמצע התקופה, ופיצוי הניתן עבור התקופה שלאחר מתן פסק הדין יהוון כמקובל.
הלכת הגבוה מבין השניים בע"א 4431/05 המגן חברה לביטוח בע"מ נ' אורנית צרור, תק-על 2006(3), 2260 (להלן: "הלכת צרור"), נקבעה הדרך בה יש להחיל את הכלל בדבר פסיקת "הגבוה מבין השניים". במקרה דנן, בו יורשי המנוח הינם אף תלוייו, ואין אחר, עומדים זה מול זה תביעת העזבון ותביעת התלויים.


תביעת העיזבון
פיצוי בגין הפסד השתכרות בשנים האבודות
פיצוי בגין נזק שאינו ממוני
הוצאות קבורה ולוויה
  תביעת התלויים
הפסדי התמיכה בתלויים
אובדן שירותי הורה ובן/בת זוג
הוצאות קבורה ולוויה

על פי הלכת צרור, כאשר תביעת העיזבון גבוהה מזו של התלויים, יש לפסוק לתובעים פיצוי בגובה הפסד ההשתכרות בשנים האבודות (הגבוה מהפיצוי בגין אובדן התמיכה של התלויים), בתוספת הפיצוי בגין נזק שאינו ממוני, הוצאות הקבורה והלוויה ואובדן שירותי האב והבעל. מהסכומים אשר נפסקים לטובת התובעים יש לנכות את הקצבאות אשר הם מקבלים מהמל"ל. ובהתאם לע"א 6129/04 אסתרינה טרטמן נ' "הכשרת הישוב" חברה לביטוח בע"מ יש לנכות את תגמולי המל"ל ששולמו לתובעים עד למועד מתן פסק הדין בתוספת ריבית מאמצע התקופה.

את חשבון הפיצויים לתלויים יש לעשות על יסוד משכורת ברוטו, ללא ניכויים על חשבון תשלומים סוציאליים או על חשבון מס הכנסה כך נקבע ב עא 512/72 ניקולאי זונדר נ' נאדר חסן עבדל ג'ני אבו קדילה. בית המשפט נוהג לעשות את חשבון הפיצויים קרוב ככל האפשר לתאריך פסק-הדין בחישוב תביעת התלויים, מספר הידות נקבע על פי ידת המנוח בצירוף ידות התלויים ידת האלמנה וידות הילדים עד לגיל 18 בתקופת השירות הצבאי, דהיינו עד לגיל 21, בחלק מהפסיקה נהוג להפחית ידת התלוי לשליש ידה בגין תקופת השירות, אך מחשבון זה עושה שימוש ביחידות ידות שלמות - (הבסיס לכך נובע מהתפיסה שאין להפחית חלק מהידה מכיוון שאובדן ההכנסה הרעיונית בתקופת השרות אין בה כדי לפגוע או לגרוע מצרכי הילד והסיוע ההורי לאחר השירות הצבאי שזה נחסך עבורו בתקופת השירות הצבאי).
למקרים בהם מדובר בקטין נשתמש במחשבון הלכת השנים האבודות ללא תלויים

היחס בין תביעת התלויים ותביעת העיזבון – פיצויים בגין נזקי גוף במקרה של מות הניזוק
ביום 28/04/2008 ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק דין - ע"א 2739/06 עיזבון המנוח דוביצקי ולדימיר ז"ל נ' אסדי רזקאללה. פסק דין זה למעשה מסכם את כל ההלכות הקשורות ליחסים שבין תביעת התלויים ותביעת העיזבון בתביעות נזיקין בגין מות של הניזוק. ניקבע כי הזכויות הנתונות לעיזבון באות להוסיף על הזכויות הניתנות לתלויים, ולא לגרוע מהן. בית המשפט העליון מבסס זאת מכוח סעיף 19(ד) לפקודת הנזיקין (נוסח חדש). מקום בו מדובר בתובעים זהים בין תביעת התלויים לתביעת העיזבון אם תביעת התלויים גבוהה יותר יש לנכות מתביעת התלויים את תביעת העיזבון בגין אובדן ההשתכרות בשנים האבודות. אם תביעת העיזבון גבוהה יותר יש להפחית את תביעת התלויים בגין הפסדי התמיכה מתביעת העיזבון. מקום בו מדובר בתובעים שונים (למשל: אם היורשים בצוואתו של המנוח אינם התלויים בו), יש לנכות מתביעת העיזבון את תביעת התלויים בגין רכיב הפיצוי הזהה. כאשר מדובר ברכיבים שאינם חופפים - ההלכה הקובעת היום הינה, כי רכיבים שונים לא יקוזזו ולא ינוכו בין התביעות. למשל, ניתן לקבל מתביעת העיזבון: פיצוי בגין כאב וסבל, הוצאות רפואיות. ומתביעת התלויים: פיצוי בגין אובדן שירותים. כלומר, לתלויים בתביעתם שלהם יש זכות לפיצוי עבור תמיכת המנוח שניטלה מהם בעוולה, ולמנוח בתביעתו שלו יש זכאות לפיצוי עבור אובדן הזכות לתמוך.

בית המשפט מבהיר, כי למרות שקיימת חפיפה בין תביעת התלויים ברכיב אובדן תמיכה ובין תביעת העיזבון ברכיב אובדן הכנסה, עדיין קיים שוני בתוך חפיפה זו. ההבדל בין שתי התביעות מצוי בדרך חישוב הפיצוי, כך שבעוד שבתביעת העיזבון מוסיפים שתי ידות (ידת חיסכון וידת המשפחה), הרי שבתביעת התלויים מוספים ידה אחת (ידת משפחה). לפיכך, יש לראות בפיצוי לעיזבון בגין ידת החיסכון כפיצוי שאינו חופף, ויש ליתן אותו לעיזבון בכל מקרה.
"מקום בו אין זהות בין היורשים לבין התלויים, יש לנכות מתביעת העיזבון את תביעת התלויים, כיוון שהזכות הישירה והעצמאית של התלויים לתבוע פיצויים מן המזיק מייתרת את הצורך של המנוח לשאת בהוצאה זו. כאשר יש זהות בין היורשים לבין התלויים, ותביעת התלויים גבוהה יותר, מורה הלכת הניכוי לנכות מתביעת התלויים את תביעת העיזבון בגין אובדן ההשתכרות "בשנים האבודות". כאשר תביעת העיזבון גבוהה יותר יש להפחית את תביעת התלויים (בגין הפסדי התמיכה) מתביעת העיזבון. עניין שני הוא דינם של ראשי-הנזק המצויים מחוץ לתחום החפיפה בין שתי התביעות - ראשי נזק המתייחדים לכל אחת מהן, מי לתביעת העיזבון ומי לתביעת התלויים. כך, למשל, בתביעת התלויים עשוי להיפסק פיצוי בגין ראש הנזק של אובדן שירותים, ובתביעת העיזבון עשויים להיפסק פיצויים בגין כאב וסבל וראשי-נזק נוספים." (מתוך ע"א 2739/06)

פיצויי כאב וסבל במקרה פטירה
תביעת העיזבון כוללת פיצוי בגין הנזק הלא ממוני. תקנה 4 לתקנות החישוב קובעת: "נגרם מותו של הניזוק כתוצאה מן התאונה, יהא סכום הפיצויים לעזבונו עשרים וחמישה אחוזים מן הסכום המקסימלי". המערכת מבצעת את התחשיב באופן אוטומטי למי שמבקש להוסיף את תחשיב כאב וסבל בגין מות הנפגע.

המחשבון מחשב את הפרמטרים הבאים: תחשיב בסיס השכר לפיצוי בניכוי מס הכנסה, שיעור המס השולי, נקודות זיכוי. אפשר לבחור בסטטוס תושב חו"ל ללא מס - ואז החישוב יתבצע עבור סכום השכר שהוקלד ללא התחשבות במדרגות מס הכנסה, אלא כשכר נטו. כמו כן, המחשבון מחשב ומציג את פרטי כל אחד מהתלויים - גיל ביום התאונה, גיל ביום השיערוך, בסיס הכנסה משותפת, מספר ידות ביום התאונה, חלק המנוח, הפסד חודשי, מספר חודשים מיום התאונה ועד השיערוך, קרן פיצויי עבר, פסיקת ריבית ליום החישוב, סך פיצויי הפסדי עבר משוערך, תחשיב פיצוי מיום השיערוך, מספר חודשים לפיצוי , מספר שנים, מקדם היוון לפיצוי עתידי, פיצוי עתיד קרן, פיצוי עתיד מהוון. כשיש מספר תלויים בגילאים שונים שיטת החישוב הינה רקורסיבית, כלומר משערך מחדש את הנזק בכל פעם שאחד התלויים מגיע לגיל בו נפסקת התלות בהורה המנוח. המחשבון מציג את פירוט החישוב בכל תקופה שלב אחרי שלב: מספר ידות, (ידות שלמות) חלק המנוח, הפסד חודשי, מספר חודשים, לפיצוי בתקופה האמורה, כפל היוון, וגובה הפיצוי המהוון. במקרים הרלבנטיים תופיע טבלת עזר לפרטי התלויים עד יום השיערוך וטבלת עזר לפרטי התלויים מיום השיערוך לפיצויי עתידי.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח