נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחולל מכתב סיום העסקה / מחולל מכתב פיטורין
אשף ליצירת מכתב סיום העסקה לאחר שיחת שימוע בעניין פיטורין
 
למסמכים אחרונים שלך (חוזה עבודה, הזמנה לשימוע, מכתב סיום העסקה/מכתב פיטורין) לחץ כאן
ניתן לייבא את נתוני העובד והמעסיק למכתב הפיטורין אם הופק במערכת זו מכתב הזמנה לשימוע
הנתונים האחרונים שיוקלדו, ישמרו במחשב שממנו בוצעה הפעולה (במחשבים ששומרים קוקיז)
 
יום עריכת מכתב סיום העסקה
יום עריכת שיחת השימוע
יום תחילת העסקה
פרטי העובד
  ת.ז. שם פרטי שם משפחה
 
מיקוד מס רחוב עיר
  מין דואר אלקטרוני טלפון העובד
 

פרטי המעסיק
שם המעסיק / שם החברה ע.מ/ח.פ
שם עורך המכתב
כתובת המעסיק למכתבים
עיר רחוב מס מיקוד
דואר אלקטרוני טלפון המעסיק  
 
 
מועד סיום העסקה
 
חלף הודעה מוקדמת
האם המעסיק מוותר על העסקת העובד בתקופת ההודעה המוקדמת
 
אופן מסירת המכתב
אופן מסירת מכתב סיום העסקה
 
יצירת מכתב זימון לשימוע בוורד - למי שוורד מותקן במחשב
האם ליצור קובץ וורד
(למי שמותקן וורד במחשב)


דברי הסבר: מחולל מכתב סיום העסקה

המחולל מפיק מכתב סיום העסקה באופן אוטומטי, תוך התחשבות בדיני העבודה. באם הפער בימים בין מועד השימוע למועד סיום העסקה נמוך מידי, המחולל יציע אוטומטית מועד חליפי בהתאם לחוק. במצב שהמעסיק בוחר לפטר את העובד לאלתר - במסגרת חלף הודעה מוקדמת, המערכת תחשב אוטומטית את ימי הפיצויי בגין אי מתן הודעה מוקדמת והדבר יופיע במכתב סיום העסקה.

בעניין חלף הודעה מוקדמת:
  • המעסיק רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת (בין אם המדובר בפיטורים ובין אם מדובר בהתפטרות) ולשלם לעובד בגין תקופה זו שכר מלא.
  • בתשלום חלף הודעה מוקדמת יש ניתוק מיידי של יחסי עובד-מעביד, העובד מפסיק לצבור זכויות סוציאליות, והוא אינו זכאי להפרשות לקופות גמל ולביטוח פנסיוני, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם העבודה או הסכם קיבוצי, או שקיים נוהג במקום העבודה לעניין זה.
  • במקרה שהמעסיק ויתר על נוכחותו של העובד, העובד זכאי לקבל הן תמורת הודעה מוקדמת והן פדיון חופשה שנתית (ככל שעומדים לרשותו ימי חופשה צבורים שהוא לא ניצל)
אחריות השימוש במחולל זה חלה על המשתמש בלבד. השירות ניתן ללא ייעוץ משפטי.


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.