טקסו - מחשבונים משפטיים
דיני עבודה - מחשבוני יחסי עובד מעביד
הוסף למועדפים - מחשבון פיצויי הלנת שכר מחשבונים משפטיים

דיני עבודה ושכר
כתב תביעה אוטומטי
כתב תביעה עם שמירת נתונים
תביעת חוב מפרק/נאמן
תביעת חוב לבדיקת מפרק
תביעת חוב לפי בל/5305
מחשבון פיצויי פיטורים
מחשבון ימי הודעה מוקדמת
מחשבון הודעה מוקדמת + פיצוי
מחשבון פיצויי הלנת שכר
מחשבון פיצויי הלנת פיצויים
מחשבון דמי הבראה
מחשבון דמי הבראה לפי שעות
מחשבון שעות עבודה נוספות
מחשבון דמי מחלה
מחשבון חופשת לידה
מחשבון פדיון חופשה מפורט
מחשבון פדיון חופשה 5
מחשבון פדיון חופשה 6
מחשבון שעות נוספות
מחשבון גמול שעות נוספות
מחשבון היוון זכויות פנסיה
מחשבון היוון זכויות קה"ל
מחשבון פיצויי פטירה
מחשבון גיל פרישה
מחשבון מס הכנסה חודשי
מחשבון מס הכנסה שנתי
בדיקה החזרי מס
מחשבון הוצאות נסיעה לחו"ל
מחשבון הוצאות השגחה על ילדים
מחשבון תביעת גילום נטו
מחשבון נקודות זיכוי במס
סימולטור פריסה - תכנון מס
מחשבון פריסה - חישוב שנים
מידע - שווי השימוש ברכב
מידע - דמי הבראה טבלת זכאות
מידע - שיעורי מס הכנסה
מידע - פנסיה במגזר הפרטי
מידע - הרפורמה במס
דיני עבודה
 
מחשבוני ריביות והצמדה
מחשבוני מיסוי מקרקעין
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין - פלת"ד
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה - ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים
שימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון יחסי עובד מעביד - דיני עבודה - חישוב מפורט של פיצויי הלנת שכר
 
מועד חובת התשלום
 
מועד עריכת החישוב/התשלום
 
סכום השכר המולן
 
אחוז התשלום בפועל לפי החלטת בית הדין לעבודה
לפני הגשת תביעה יש להשאיר את הערך 100%
לאחר הגשת תביעה - האחוז יקבע לפי החלטת
בית הדין לעבודה או לפי פשרה בין הצדדים
 


הערות - מחשבון דיני עבודה - חישוב הלנת שכר - חישוב מפורט
אם חלפו 9 ימים מן היום שבו היה על המעביד לשלם לך את שכרך ושכר העבודה שלך משולם על בסיס חודשי והמעביד לא שילם לך, הרי שאז מדובר בהלנת שכר. במקרה של הלנת שכר ניתן לתבוע פיצויי הלנת שכר וזאת בנוסף לזכות קבלת השכר עצמו.
קיימים מקרים בהם בית הדין לעבודה רשאי להפחית פיצויי הלנת שכר או לבטלם. החישוב בהתאם לחוק הגנת השכר סעיף 17(א)1 ובהתאם לחוק הגנת השכר סעיף 17(א)2, המחשבון בודק את שתי החלופות, מציג את אופן החישוב בצורה מפורטת לרבות דרך החישוב ובוחר אוטמטית בחלופה הנכונה. המחשבון אינו מתייחס לעובדים הכפופים להסכמים קיבוציים חריגים.
מהי תקופת ההתיישנות בגין תביעת הלנת שכר?
החוק קובע שהזכות לפיצויי הלנת שכר תתיישן אם לא הוגשה תובענה לבית הדין לעבודה תוך שנה מהיום שבו רואים את השכר כמולן. אם העובד ששכרו הולן קיבל לבסוף את שכרו, הרי שהזכות לפיצויי הלנת שכר תתיישן תוך 60 יום מהיום שקיבל את השכר.
מהן זכויות העובד באם התיישנה הזכות לפיצויי הלנת שכר ?
במקרה של התיישנות הזכות לתבוע פיצוי בגין הלנת שכר , נקבע בפסיקה כי לא ניתן להעניק את הסעד שנקבע בחוק כפיצוי על פיגור בתשלום שכר עבודה, ועל כן רשאי בית הדין לפסוק ריבית והצמדה על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה - דב"ע שם/2-10 מדינת ישראל נ' ברזילי ואח' פד"ע כרך י"א עמ' 292.
האם על שכר מינימום חל דין מיוחד בנוגע להלנת שכר?
המחוקק מצא לנכון להגן הגנת יתר על החלשים, בעלי שכר מינמום ונתן לבית הדין לעבודה סמכות מורחבת לחייב מעביד שהלין שכר מינימום לשלם לעובד פיצויי הלנת שכר מוגדלים, ככל שיראה לו צודק בנסיבות הענין, מכוח סעיף 8 לחוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987.
שכר ברוטו קובע לפיצויים - מרכיבי השכר שיובאו בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים בהתאם לחוק ולתקנות הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית - כל תוספת מעבר לרכיבים האמורים לעיל (קרי: אחזקת רכב, שעות נוספות, בונוסים, משכורת 13, טלפון, נסיעות, משמרות, אש"ל, ביגוד) לא יכללו בחישוב פיצויי הפיטורים. יחד עם זאת יתכן שיראו בתשלומים נוספים כחלק משכר העבודה הרגיל, אם יוכיח העובד כי תשלום מסויים המכונה תוספת, מהווה חלק אינטגרלי משכר העבודה והגדרתו כתוספת הינה כפיקציה בלבד. הווה אומר, אם מדובר בתוספת שהיא בגדר רכיב פיקטיבי אשר למעשה מהווה חלק משכר היסוד, הרי שאז יש לקחת אותה בחשבון לעניין חישוב פיצויי הפיטורים. ראה מחשבון פיצויי פיטורים
עובד במשכורת חודשית - עובד אשר מקבל את משכורת קבועה אחת לחודש, ללא זיקה למספר ימי עבודה באותו החודש (חודש קצר , חודש ארוך, חגים וכדומה) ובהנחה שעבד רגיל בכל ימי העבודה באותו החודש. עובד על בסיס שכר שונה מחודש לחודש - נקרא גם עובד בשכר יומי או עובד בשכר שעתי - הינו עובד אשר מקבל את משכורתו לפי שכר קבוע ליום או לשעה בהתאם למספר הימים שעבד בחודש או בהתאם למספר השעות בכל יום עבודה אשר עבד בפועל. כך ששכרו משתנה מחודש לחודש. מרבית עובדי משק הבית עובדים בשכר שעתי.
חישוב שכר קובע לפיצויים לעובד המשתכר לפי שעות עבודה
חישוב שכר קובע לפיצויים לעובד המשתכר לפי ימי עבודה
האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il
ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר
השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי
© All Right Reserved - Diogines Sharon Tal Advocate Copyrights (c) כל הזכויות שמורות טל שרון, עורך דין
שיווק והפצה - זולו