נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים
סכומים שיעורי מע"מ לשנת המס 2024

מידע סכומים ושיעורים מס ערך מוסף לשנת המס 2024
תאריכי עדכון סעיף בחוק/
תקנה
בתוקף
מיום
סכום
בש"ח/
שיעור
תאור/נושא
‎1 בינואר סעיף 1
לחוק
1.1.2024 120,000 "עוסק פטור" - עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על
‎1 בינואר
‎1 ביולי
סעיף ‎47א
לחוק
1.1.2024 328 חובתו של חייב במס לדרוש חשבונית מהמוכר החל מסכום של
‎1 בינואר
‎1 ביולי
תקנת משנה
‎23(ג)
1.1.2024 20,279 דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום הנמוך מהמצוין יוגש בבנק
‎ 
‎ 
‎1 בינואר
‎1 בינואר
תקנות משנה:
‎20(ג)(‎1)
‎20(ב)


1.1.2024


1,670,000
קביעת תקופת דיווח על פי
מחזור העסקאות של העוסק
* דיווח דו-חודשי למחזור עד
* דיווח חודשי למחזור מעל
‎1 ביולי סעיף ‎94 לחוק 1.1.2024 233 קנס על אחור בהגשת דו"ח (לכל שבועיים או חלק מהם)
‎1 ביולי סעיף ‎95(א)
לחוק
1.1.2024 % ‎1
ולא פחות
מ- 350 ש"ח
נס על אי ניהול ספרים (הקנס מסך כל מחיר העסקאות או מסך כל השכר והרווח לפי עניין)
1 בינואר תקנת משנה 1 (1) 1.1.2024 26/18 משלוח דרישה ראשונה בכתב
1 בינואר תקנת משנה 1 (2) 1.1.2019 25/17 משלוח דרישה נוספת בכתב
---- סעיף ‎2א לחוק ‎22.12.1994 % ‎0.2 קנס פיגורים (לכל שבוע)
---- סעיף ‎93 לחוק ‎15.6.1993 % ‎4 הפרשי ריבית (לשנה)
---- סעיף ‎96 לחוק ‎22.2.1984 ‎ 
% ‎1/4
% ‎1/2
קנס בשל אי תשלום במועד:
‎1. לכל שבוע עד חצי שנה
‎2. לכל שבוע מעל חצי שנה
‎ 
‎  תקנה ‎9א 1.1.2024 292 ניהול פנקס חשבונות - קופה רושמת

"מחזור עסקאות של עוסק" (מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- ‎1975 פרק א': הגדרות)

סך כל המחיר, כמשמעותו בסעיף ‎7 (לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- ‎1975), של העסקאות בשנת המס שחלפה, ואם הסכום אינו ידוע, או שעסק רק בחלק מאותה שנה - הסכום העשוי להתקבל בשנת המס השוטפת, כשהוא מחושב לפי הנחיות שקבע שר האוצר, ובלבד שאם התברר למנהל או לעוסק ביום מן הימים בתוך שנת המס השוטפת, כי סך כל המחיר כאמור של העסקאות בשנה השוטפת עולה או יעלה על סך כל המחיר בשנה שחלפה או בשנה השוטפת, כשהוא מחושב כאמור, יראו מאותו יום ועד לתום שנת המס את הסכום הגבוה יותר כמחזור העסקאות של העוסק לענין זה, "עסקאות" - למעט מכירת ציוד;


"עוסק זעיר" (מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- ‎1975 פרק א': הגדרות)

החל מ-‎1.1.2003 בוטל מעמדו של עוסק זעיר במע"מ.
לפיכך החל ממועד זה יהיו שני סוגים של עוסקים לענין מס ערך מוסף:
עוסק מורשה ועוסק פטור.


"חשבונית" (מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- ‎1975 פרק א': הגדרות)

חשבונית עסקה או חשבונית מס;


"מס תשומות" (מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- ‎1975 פרק א': הגדרות)

מס הערך המוסף שהוטל על מכירת נכסים לעוסק, על יבוא נכסים בידי עוסק או על מתן שירותים לעוסק, הכל לצרכי עסקו או לשימוש בעסקו;

סעיף 1
''עוסק פטור'' - עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 107,692 שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;


סעיף ‎47א לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- ‎1975 - חובת עוסק בעת רכישה

קונה שהוא חייב במס, שרכש נכסים או שירותים שערכם עולה על 327 שקלים חדשים לצורך עסקו או לשימוש בעסקו או לצורך פעילותו, חייב לדרוש מהמוכר חשבונית מס או לשלם בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום למוכר בלבד; הטוען שדרש חשבונית או שילם בשיק כאמור - עליו הראיה.

תקנת משנה ‎23(ג) לתקנות מס ערך מוסף,התשל"ו-1976

על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום העולה על 19,623 ש"ח יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו- ‎1976, אשר בו רשום העוסק.
ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף ‎143א לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- ‎1975, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים (שע"מ) ליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דו"חות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

תקנת משנה ‎20 לתקנות מס ערך מוסף,התשל"ו-1976

(ב)תקופת דו"ח של עוסק לענין סעיף ‎67 לחוק תהא בת חודש ותחילתה באחד בחודש.

(ג)(‎1) על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהא תקופת הדו"ח של עוסק בת חודשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על ‎1,670,000 ש"ח; תחילתה של כל תקופה בת חודשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחודשים ינואר, מרס, מאי ,יולי, ספטמבר ונובמבר.

סעיף ‎94 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 - קנס על איחור בהגשת דו"ח

לא הגיש החייב במס במועד דו"ח שיש להגישו לפי חוק זה, יהא חייב בקנס פיגורים של ‎223 ש"ח לכל שבועיים או חלק מהם.

סעיף ‎95(א) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- ‎1975 - קנס על אי ניהול ספרים

לא ניהל החייב במס פנקסי חשבונות או רשומות כפי שנקבע, או שניהלם בסטיה מהותית מהוראות חוק זה או התקנות על פיו, רשאי המנהל להטיל קנס של ‎1% מסך כל מחיר עסקאותיו או מסך על השכר והריווח, לפי הענין, לשנת המס שבה לא נוהלו הפנקסים או הרשומות כפי שנקבע, ובלבד שהקנס לא יפחת מ- ‎317 ש"ח לחודש.

תקנה 1(1) לתקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"א - 2011

הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאת פעולה - משלוח דרישה ראשונה בכתב - לא יעלה על 16 ₪.

תקנה 1(2) לתקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"א - 2011

הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאת פעולה - משלוח דרישה נוספת בכתב - לא יעלה על 16 ₪.

סעיף ‎2א לחוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א- ‎1980 - קנס פיגורים

לכל חוב מס יווסף מתום שבוע מהמועד שנקבע לתשלום המס קנס פיגורים של ‎0.2% מסכום המס שבפיגור או שיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, לכל שבוע של פיגור או חלק ממנו, והוא על אף האמור בכל הוראה אחרת בדבר קנס על מס בפיגור ואף בהעדר כל הוראה לענין זה בחוק מס.

סעיף ‎93 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- ‎1975

"הפרשי הצמדה וריבית" - תוספת לסכום שמדובר בו השווה לסכום האמור כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד בתקופה הנדונה, בתוספת ריבית בשיעור של ‎4% לשנה על הסכום שמדובר בו לאחר שנוספו לו הפרשי הצמדה כאמור, או בשיעור אחר שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת.

סעיף ‎96 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- ‎1975 - קנס בשל אי תשלום במועד

לא שולם מס במועד שנקבע לכך, יווסף עליו, בנוסף להפרשי הצמדה וריבית על פי סעיף ‎97, קנס פיגורים % ‎1/4 מסכום החוב שבפיגור לכל שבוע או חלק ממנו בשל תקופת פיגור שעד ששה חדשים ו- % ‎1/2 לכל שבוע או חלק ממנו בשל תקופת פיגור שלאחר ששה חדשים.


תקנה ‎9א' לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ו - ‎1976

תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק,יחשב כחשבונית מס לענין שרות שמחירו אינו עולה על ‎292 ש"ח.שיעורי מס ערך מוסף - מידע מע"מ

חוק מע"מ נכנס לתוקף בתאריך 1.7.76 - מס ערך מוסף הינו מס מחזור המסייע בין היתר למדוד את התוצר הלאומי הגולמי האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח