טקסו - מחשבונים משפטיים
מיסוי מקרקעין - מחשבוני מקרקעין
הוסף למועדפים מחשבון מס רכישה מחשבונים משפטיים

מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
מחשבון שכ"ט מינימלי
מחשבון מס רכישה
מחשבון הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מס שבח גילום מלא
מס שבח פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
קנסות מס שבח
קנס גרעון
פריסת מס שבח
פחת מקרקעין
פחת דירה שהושכרה
איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
מידע טבלת מס רכישה
מידע ביטול מס מכירה
מידע הכל על משכנתא
מס שבח טפסים
מס שבח טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים
שימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מיסוי מקרקעין - מחשבון מס רכישה
 
תאריך רכישה
קטגורית העסקה
סכום הרכישה בש"ח
שכר טרחת עורך דין + מע''מ באחוזים
שכר טרחת מתווך + מע''מ באחוזים
 הערות - מחשבון מס רכישה
המחשבון מעודכן עד ליום 15/01/2016
ראו טבלת מדרגות מס רכישה היסטוריים

חריגים - מס רכישה מופחת - מי זכאי למס רכישה מופחת?
הזכאים לתשלום מס רכישה מופחת על דירת מגורים (‎0.5%)הם:
א. נכים - איזה נכה יהיה זכאי למס רכישה מופחת?
1. נכה בעל דרגת נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 100%, או נכות של 90% בשל צבירת נכויות באיברים שונים.
2. נכה כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי, שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר בשיעור של 75% לפחות, לצמיתות.
3. נכה בעל דרגת נכות לצמיתות של 50% לפחות, שהוא קטוע יד או רגל או משותק.
4. נכה עקב תאונת דרכים, שנקבעה לו בעטיה דרגת נכות לצמיתות של 50% לפחות.
5. נכה על פי חוק הנכים או חוק נכי המלחמה בנאצים,שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות של 19% לפחות.
6. נכה על פי חוק נכי רדיפות הנאצים, בעל 50% נכות לפחות לצמיתות.
7. נפגע פעולות איבה, על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות של 19% לפחות.
בני זוג שרוכשים דירה למגוריהם ורק אחד מהם נכה, זכאים שניהם למס מופחת.

ב.בני משפחות שכולות ונפגעי פעולות איבה - זכאים למס רכישה מופחת לפי התנאים הבאים:
1. הורה, אלמנה ויתום עד גיל 40 של חייל שנספה במערכה הזכאים לתגמולים.
2. שאיריו של נפגע, הזכאים לקצבה על-פי החוק.
3. נכים ובני משפחות שכולות כאמור זכאים להקלה בתשלום מס רכישה בשל רכישת דירה למגוריהם בשיעור 0.5% משווי הדירה הנרכשת. זכאות זו ניתן לנצלה פעמיים בלבד.

ג. עולים - מי יחשב כעולה אשר זכאי למס רכישה מופחת?
1. בעל אשרה או תעודת עולה לפי חוק השבות.
2. בעל אשרה או רשיון לישיבת ארעי מסוג א1 לפי תקנות הכניסה לישראל.
כל אלה על סמך תעודות רישום של משרד הפנים.
עולה זכאי למס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% עד לתקרה המתעדכנת אחת לשנה. מעל סכום התקרה ישולם מס בשיעור של 5% כאמור לעיל.

עולה זכאי להקלה כאמור ממס רכישה בשני מקרים:
1. פעם ברכישת דירה למגוריו או ברכישת קרקע פנויה להקמת דירת מגורים שתשמש למגוריו.
2. פעם נוספת, ברכישת בית עסק או קרקע פנויה להקמת בית עסק שהעולה עצמו ו/או קרובו יעבדו בו. בית עסק לעניין זה - לרבות משק חלקאי.
הקלה זו ניתנת לעולה בתנאי שהדירה נרכשה תוך 7 שנים מיום עלייתו לישראל לראשונה, או שנה לפני עלייתו.
זכויות אלה אינן ניתנות להארכה. תקופת שירות חובה בצה"ל אינן נלקחות בחשבון במנין 7 השנים.
בני זוג שרוכשים דירה, ורק אחד מהם עולה, זכאים שניהם להקלה במס. כמו כן בני זוג שרק אחד מהם עולה ושרכשו את הדירה קודם נישואיהם, יקבלו את ההקלה אם נישאו תוך שנה מיום הרכישה.

ד. מס רכישה תושב חוזר
הרבה הקלות מס, פטורים ממס והטבות מס ניתנו לתושבים חוזרים ולעולים - כדי לעודד עליה (תיקון 168 לפקודת מס הכנסה - ספטמבר 2008), אך אף אחת מהן לא ניתנה באותו תיקון בעניין מס רכישה לטובת תושב חוזר שאינו תושב חוזר ותיק לפי הגדרת החוק.
דינו של תושב חוזר אינו כדין עולה חדש לעניין מס רכישה. תושב חוזר אינו בהכרח תושב ישראל, כאמור הגדרת תושב ישראל לצורך מס רכישה נקבעה בחוק מיסוי מקרקעין סעיף 9ג.ג.4.ב. ובפקודת מס הכנסה (14א). חריג לכך הוא תושב חוזר ותיק - תושב חוזר שלפחות בעשר השנים האחרונות באופן רצוף היה תושב חוץ - והוא דווקא כן יהנה מהמס המופחת (אך לא של עולה חדש). מכאן אנו למדים שהחוק מבחין בין תושב חוזר לתושב חוזר ותיק. האחד יהנה בתנאים מסוימים ממס מופחת והשני רק באם ישהה זמן משמעותי בארץ, למשל בדירה שכורה וכד' ורק לאחר מכן ירכוש דירה. אך גם כאן הרשות מטמינה מוקשים נוספים - לא די לעמוד בדרישת החוק, יש גם הוראות והנחיות הדורשות קיום מצטבר של תנאים נוספים ביניהם, הרוכש אינו בשנת הסתגלות, מרכז החיים שלו בישראל, אסור לטעון בשנת הרכישה כי הנך תושב חוץ, לא מתנהל הליך אזרחי בעניין התושבות וכו כו וגם שהייה בישראל מעל 183 ימים בשנת המס.. כך מי שהגיע לארץ אחרי אוגוסט ורוכש דירה באותה שנת מס עלול להתקל במוקש מס.

ה. הבחנה ברורה בעניין הטבת מס רכישה בין תושב ישראל לעומת תושב חו"ל
בהתאם לתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין החל מיום 1/8/2013 - נוצרה הבדלה ברורה בעניין הטבת מס רכישה בין תושב ישראל לעומת תושב חו"ל. בעוד שלתושב ישראל יש 10 דירות מגורים בחו"ל יכול להנות מהטבת מס רכישה כפי שניתנת לרוכש דירה יחידה בישראל, מי שאינו נחשב תושב ישראל לא יהנה מטבת מס רכישה ועל כן ישלם מס רכישה על פי מדרגות של רוכש דירה נוספת. בענין תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין ראו גם מדריך מקצועי לעורכי דין.

ו. חריגים: דירות נוספות שאינן מאיינות את חזקת הדירה היחידה
המחוקק הכיר במצבים שונים ומיוחדים אשר בהתקיימם, לא יחול מס רכישה כשל דירה נוספת על אף שלרוכש קיימת דירה נוספת. להלן דוגמאות למצבים חריגים:
1. לרוכש דירת המגורים יש דירה נוספת שחלקו בה אינו עולה על שליש. חריג זה הינו מהותי ובא לפתור את "בעיית הירושות". לדוגמא: קודם לתיקון באם לרוכש היתה זכות של אף פחות מ 1/8 בדירת מגורים הוא היה מאבד את זכותו להטבה במס רכישה לדירת מגורים יחידה שלו במובן הממשי.
2. הרוכש מכר שתי דירות מגורים שהיו ברשותו כדי לרכוש דירה אחרת במקומן לפי סעיף 49ה - הטבה מעין סוציאלית שניתנת בהתקיים תנאים מסויימים , בינהם תקרת גובה שווי מכירת כל דירה ועמידה בזמנים של מכירה ורכישה. כוונת המחוקק כאן היתה בעיקר כלפי זוגות שמתכוונים למכור כל אחד את דירתו הקטנה (בשווי נמוך ולפי תקרה המתפרסמת אחת לשנה) ולרכוש יחד דירת מגורים גדולה יותר.
3. הרוכש בתהליך רכישה ומכירה. כלומר יש ברשותו דירה יחידה שהוא מנסה למכור ובו בזמן רכש דירה אחת נוספת. על הרוכש למכור את הדירה שמועמדת למכירה תוך 24 חודשים מיום רכישת הדירה החדשה.
4. ברכישת דירה מקבלן, יהיה עליו למכור את הדירה הקודמת והיחידה (טרם הרכישה מהקבלן), תוך שנה מיום שאמור לקבל חזקה בדירה החדשה.
5. ברשות הרוכש דירה נוספת המושרת בשכירות מוגנת מלפני 1997.

חשוב לדעת! בכל המקרים הנ"ל התנאי למס מופחת הוא כי הדירה תשמש למגוריו של הרוכש.
כדי לקבל את ההקלה של מס רכישה מופחת - רצוי מאוד להיות מיוצג ע"י עורך דין המנוסה בכך.
מס רכישה מופחת לא ינתן לדירת מגורים להשקעה או לדירה המוגדרת כדירת נופש.

חישוב במחשבון זה אינו בא במקום השומה הנקבעת ע''פ החוק.
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il. ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
© All Right Reserved - Diogines Sharon Tal Advocate Copyrights (c) כל הזכויות שמורות טל שרון, עורך דין
שיווק והפצה - זולו