טקסו - מחשבונים משפטיים
מיסוי מקרקעין - מחשבוני מקרקעין
הוסף למועדפים - חוק מיסוי מקרקעין מס שבח - מבוא מחשבונים משפטיים - חישובי מס

מיסוי מקרקעין
מחשבון - שכ"ט מינימלי
מחשבון - מס רכישה
מחשבון - מס רכישה הלכת פלם
מחשבון - מס שבח מקרקעין
מחשבון - מס שבח מורחב
מחשבון - מס שבח הוראת השעה
מחשבון - מס שבח גילום מלא
מחשבון - פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון - פריסת מס שבח
מחשבון - פחת מקרקעין
מחשבון - פחת דירה שהושכרה
מחשבון - איחוד וחלוקה
מחשבון - תמ"א 38
מחשבון - היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון - תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון - היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון - פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון - הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון - ארנונה פיגורים
מחשבון - ארנונה החזרים
מחשבון - ריבוי תאומים
מחשבון - תכנון משכנתא
מחשבון חוק המים
מידע - טבלת מס רכישה
מידע - ביטול מס מכירה
מידע - הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה - ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג 1963
כולל תיקון מספר 60 מיום 11.2.2008
כולל תיקון מספר 64 מיום 6.3.2008
כולל תיקון מספר 66 מיום 22 בדצמבר 2009
כולל תיקון מספר 67 מיום 20 בדצמבר 2010 מכירה כזכות למגורים בבית אבות
כולל תיקון מספר 68 מיום 20 בדצמבר 2010 יום המכירה וחובת הדיווח בעסקת תמ"א 38
כולל תיקון מספר 70 החל מיום 31 במרס 2011 שינויים מהותיים בחוק - הבהרות והנחיות
כולל תיקון מספר 71 החל מיום 1 באוגוסט 2011 שינויים מהותיים בחוק - הבהרות והנחיות
כולל תיקון מספר 72 החל משנת המס 2012 שינויים מהותיים בחוק - הבהרות והנחיות
כולל תיקון מספר 73 החל מיום 16 יולי 2012 שינויים מהותיים בחוק - הבהרות והנחיות
תיקון מספר 74 החל מיום 24 יולי 2012 שינויים מהותיים בחוק
תיקון מספר 76 החל מיום 1 לאוגוסט 2013 ומיום 1 לינואר 2014 שינויים מהותיים בחוק
תיקון מספר 76 החל מיום 1 לינואר 2014: הבהרות + הנחיות מקצועיות לעורכי דין
תיקון מספר 78 החל מיום 1 ליוני 2014
תיקון מספר 79 - יולי 2014 העמקת גביית מיסים והגברת אכיפה, הוספת סעיף 92ב
תיקון מספר 80 - אוגוסט 2014 בקשה לרשם לענייני המרכז להטלת הגבלות, הוספת סעיף 95ב

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג 1963
פרק ראשון: פרשנות
סעיף 1. הגדרות בחוק מיסוי מקרקעין - מס שבח מכירה
סעיף 2. שליטה
סעיף 3. הקניות לנאמן, אפוטרופוס וכו
סעיף 4. הורשה אינה מכירה
סעיף 4א. העברה אגב גירושין
סעיף 5. פעולות נוספות שהנן "מכירה"

פרק שני: הטלת המס
סעיף 6. הטלת המס על מכירת זכות במקרקעין
סעיף 7. הטלת המס על פעולה באיגוד מקרקעין
סעיף 8. רישום ניירות ערך באיגוד מקרקעין למסחר בבורסה
סעיף 9. מס רכישה
סעיף 9א. בוטל
סעיף 9ב. הפחתת שיעורי מס הרכישה ברכישת זכות במקרקעין בתקופה הקובעת הוראת שעה
סעיף 9ג. הפחתת שיעורי מס הרכישה לדייר מוגן הוראת שעה
סעיף 9ד. הפחתת שיעורי מס הרכישה הוראת שעה
סעיף 10. בוטל
סעיף 11. צירוף תקופות חכירה
סעיף 12. בוטל
סעיף 13. הקניית זכויות שונות באיגוד
סעיף 14. בוטל
סעיף 15. חובת תשלום המס
סעיף 16. תנאים לתקפן של עסקאות
סעיף 16א. הטלת מס שבח ומס רכישה באזור

פרק שלישי: שווי המכירה והרכישה
סעיף 17. שווי המכירה
סעיף 18. בוטל
סעיף 19. יום המכירה
סעיף 20. יום המכירה כשלא נמסרו הצהרות
סעיף 21. שווי הרכישה
סעיף 22. שווי הרכישה במכירת חלק בלתי מסויים
סעיף 23. בוטל
סעיף 24. שווי הרכישה במכירת חכירה
סעיף 25. שווי הרכישה במכירת חכירה
סעיף 26. שווי הרכישה בהורשה
סעיף 27. שווי הרכישה במתנה שלא הוכרה לענין מס עזבון
סעיף 28. שווי הרכישה כשהמוכר הוא אפוטרופוס וכו'
סעיף 29. שווי רכישה ללא תמורה
סעיף 29א. בוטל
סעיף 29ב. שווי הרכישה בחילוף זכויות במקרקעין - הוראת שעה
סעיף 30. שווי רכישה באיגוד במקרים מסויימים
סעיף 31. שווי רכישה של מקרקעין שנתקבלו אגב פירוק
סעיף 32. שווי רכישה של זכות במקרקעין שהיא פיצוי בהפקעה או בחליפין
סעיף 33. זכויות במקרקעין שנתקבלו לפני תחילת חוק זה
סעיף 34. שווי הרכישה בחליפין שנעשו לפני תחילת החוק
סעיף 35. שווי הרכישה של זכות במקרקעין שנתקבלה במתנה לפני תחילת החוק
סעיף 36. שווי רכישה כשהיתה הפקעה חלקית
סעיף 37. יום הרכישה
סעיף 38. בוטל

פרק רביעי: ניכויים
סעיף 39. הניכויים המותרים
סעיף 39. ניכוי הוצאות ריבית ריאלית
סעיף 40. חישוב הניכוי במכירת חלק מזכות במקרקעין
סעיף 41. בוטל
סעיף 42. איסור ניכויי כפל
סעיף 43. בוטל
סעיף 44. בוטל
סעיף 44ד. מיסוי מקרקעין תחילה, תחולה והוראות מעבר
סעיף 45. בוטל
סעיף 46. הוצאות שלא יותרו

פרק חמישי: סכום המס
סעיף 47. הגדרות
סעיף 48. בוטל
סעיף 48א. המס על השבח
סעיף 48א1. הפחתת שיעור מס שבח במכירת מקרקעין בתקופה הקובעת - הוראת שעה
סעיף 48ב. השבח חלק מההכנסה החייבת
סעיף 48ג. שיעור מיוחד להפקעה

פרק חמישי 1: פטור לדירת מגורים מזכה
סעיף 49. הגדרה וחזקה
סעיף 49א. תנאים לפטור
סעיף 49ב. פטור לדירת מגורים מזכה
סעיף 49ג. חזקת דירת מגורים יחידה
סעיף 49ד. חזקת דירת מגורים נוספת
סעיף 49ה. פטור חד פעמי - הוראה מיוחדת
סעיף 49ו. סייג לדירה שנתקבלה במתנה
סעיף 49ז. כשהמחיר מושפע מהאפשרות לתוספת בניה
סעיף 49ז1. פטור על תשלומי איזון
סעיף 49ח. כללים למגורי קבע
סעיף 48ט. בוטל

פרק חמישי 2: אופציה במקרקעין
סעיף 49י. הגדרות
סעיף 49י1. הוראה מיוחדת במימוש זכות

פרק חמישי 3: חילוף זכויות במקרקעין – הוראת שעה
סעיף 49יא. פטור ממס בחילוף זכויות במקרקעין
סעיף 49יא1. פטור ממס בחילוף קרקע חקלאית
סעיף 49יב. פטור ממס בחילוף זכויות בדירת מגורים
סעיף 49יג. פטור ממס במכירת מקרקעין לצורך רכישת זכות בבית אבות
סעיף 49יד. החזר מס ודחיית מס
סעיף 49טו. בוטל
סעיף 49טז. שלילת פטור
סעיף 49טז1. אי שלילת פטור לדירת מגורים מזכה
סעיף 49יז. פטור חלקי ממס רכישה בחילוף זכויות במקרקעין
סעיף 49יח. תחולת הפרק

פרק חמישי 4: פינוי ובינוי
סעיף 49יט. הגדרות וחזקות
סעיף 49כ. יום המכירה
סעיף 49כא. חובת הודעה ודיווח
סעיף 49כב. פטור ממסים
סעיף 49כג. יום ושווי רכישה של יחידת המגורים החלופית והזכות הנוספת
סעיף 49כד. פטור ממס רכישה
סעיף 49כה. שווי הרכישה של היזם
סעיף 49כו. פטור נוסף
סעיף 49כז. פטור ליחידה אחרת
סעיף 49כח. הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי
סעיף 49כט. תחולת הפרק
סעיף 49ל. מתחם להתחדשות עירונית - הוראות מיוחדות
סעיף 49לא. הסמכה

פרק חמישי: פטור במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תמ"א 38
סעיף 49לב. הגדרות
סעיף 49לג. פטור ממס וממס מכירה במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תכנית החיזוק
סעיף 49לד. פטור ממס וממס רכישה במכירת זכות במקרקעין שהיא רכוש משותף
סעיף 49לה. סייג לפטור
סעיף 49לו. פטור נוסף

פרק חמישי 6: העברת מפעל לאזור מוטב – הוראת שעה
סעיף 49לז. הגדרות
סעיף 49לח. פטור ממס בהעברת מפעל לאזור מוטב
סעיף 49לט. הסכום הפטור
סעיף 49מ. ייחוס ניכויים
סעיף 49מא. החזר מס ודחיית מס
סעיף 49מב. שלילת פטור נוסף
סעיף 49מג. הסמכה

פרק ששי: פטורים אחרים ודחיית מועדי תשלום
סעיף 50. מכירה החייבת במס הכנסה
סעיף 51. הסכם למכירה
סעיף 52. הסכם לעשות פעולה
סעיף 53. יפוי כוח לבצע מכירה
סעיף 54. העברת שליטה פטורה ממס
סעיף 55. מניעת מס כפל
סעיף 56. פטור מאגרת העברת מקרקעין
סעיף 57. בוטל
סעיף 58. בוטל
סעיף 59. פעולות באיגוד שנקבעו
סעיף 60. מכירה למדינה לרשויות מקומיות ולמוסדות לאומיים
סעיף 61. מוסדות ציבור
סעיף 62. מתנות לקרובים
סעיף 63. פטור על ויתור וללא תמורה
סעיף 64. פטור בהפקעה שתמורתה זכות במקרקעין
סעיף 65. פטור בהחלפות מסויימות
סעיף 66. פטור בחלוקת קרקע למתיישבים
סעיף 67. פטור באיחוד וחלוקה
סעיף 68. פטור בהחלפת מקרקעין בין חברי אגודה להתיישבות חקלאית
סעיף 69. העברה מסויימת של זכות מנאמן
סעיף 70. פטור מותנה למכירות מסויימות לאיגודים
סעיף 71. העברת זכות במקרקעין אגב פירוק איגוד
סעיף 71א. רווח נוסף בפירוק
סעיף 72. פטור לרשות הפתוח וכו'
סעיף 72א. שלילת פטור לדירה בבנין להשכרה
סעיף 72ב. שלילת פטור לזכות במקרקעין שנתקבלה אגב פירוק איגוד

פרק ששי 1: מס מכירה - בוטל - סעיפים 72ג. עד 72יא. בוטלו בתיקון מס' 61 תשס"ח.

פרק שביעי: הצהרות ושומה
סעיף 73. הצהרות
סעיף 74. הודעה על נאמנות
סעיף 75. הצהרות על ידי איגוד או על ידי בעלי הזכויות בו
סעיף 76. מועד הודעה כשתנאי של פטור חדל להתקיים
סעיף 77. פטור מהצהרות בעסקאות מסויימות
סעיף 78. שומות במכירת זכות במקרקעין
סעיף 79. שומות במכירת זכות באיגוד
סעיף 79א. הנמקה במיטב השפיטה
סעיף 80. בוטל
סעיף 81. הודעה על חיוב במס באיגוד
סעיף 82. שומה כשלא נמסרה הצהרת המוכר או הרוכש
סעיף 83. דרישת ערובה
סעיף 84. סמכות להתעלם מעסקאות מסוימות
סעיף 85. תיקון שומה
סעיף 85א. תיקון שומה בשינויי מבנה
סעיף 86. הודעות שומה

פרק שמיני: השגה וערעור
סעיף 87. השגה
סעיף 87א. החלטה בהשגה
סעיף 88. ערר
סעיף 89. ועדת ערר
סעיף 90. ערעור לבית המשפט העליון

פרק תשיעי: תשלום המס וגבייתו
סעיף 90א. תשלום על פי שומה עצמית
סעיף 91. תשלום יתרת מס על פי שומה
סעיף 91א. ריבית על דחיית מועד תשלום
סעיף 92. גביית המס
סעיף 93. גביית המס במכירה מאונס
סעיף 94. ריבית בשל פיגור בתשלום
סעיף 94א. קנס על אי הגשת הצהרה או הודעה
סעיף 94ב. קנס על פיגור בתשלום
סעיף 94ג. סמכות המנהל לפטור מתשלום קנס
סעיף 94ד. זקיפת תשלומים
סעיף 95. קנס על גרעון

פרק עשירי: סמכויות
סעיף 96. סמכות לדרוש מסמכים וידיעות ולהיכנס
סעיף 97. חקירות וחיפושים

פרק אחד עשר: עבירות וענשים
סעיף 98. עבירות ועונשים
סעיף 98א. תשלום קנס או כופר שהוטל על הזולת
סעיף 99. עבירות על ידי תאגיד
סעיף 100. חבות לתשלום המס
סעיף 101. כופר כסף

פרק שנים עשר: הוראות שונות
סעיף 102. החזרת מס בביטול מכירה
סעיף 103. החזרת מס שנגבה בטעות
סעיף 103א. הפרשי הצמדה וריבית על החזר
סעיף 103ב. סמכות להחזיר מס לתושב חוץ
סעיף 104. זיכוי ממס שבח במס עזבון
סעיף 105. שמירת סוד
סעיף 105א. מאגר מידע
סעיף 106. הסכמה על ידי חברות שיכון
סעיף 107. הארכת מועד
סעיף 108. פגמים וליקויים
סעיף 109. מסירת הודעות
סעיף 109א. ייצוג נישום בידי רואה חשבון
סעיף 110. סדרי דין ואגרות בועדות ערר
סעיף 111. אצילת סמכויות
סעיף 112. טפסים
סעיף 113. ביטולים
סעיף 114. אי מתן ניכויים לפי פקודת מס הכנסה
סעיף 115. ביצוע ותקנות

פרק שלושה עשר: תחילה והוראות מעבר
סעיף 116. תחילה
סעיף 117. רישום זכות במקרקעין של איגוד על שם בעליו
סעיף 118. הצהרות על ידי איגוד מקרקעין
סעיף 119. הצהרות על ידי נאמנים
סעיף 120. הוראות מעבר
הערה: חוק מס שבח - הידוע כחוק מיסוי מקרקעין שבח ורכישה הינו מבין החוקים המורכבים והמסובכים ביותר. על כן - אופן ישומו נתמך בהוראות ביצוע רבות, בהנחיות פנימיות ובבפסיקה ענפה. בשל כך ולאחר נסיון מצטבר של שנים רבות בתחום, פיתחתי ארגז כלים מקצועיים המתמצת את מירב מערכת הכללים, החקיקה, הוראות השעה, הפסיקה הידועה, הוראות הביצוע והנחיות בצורת מחשבונים יחודיים על מנת להקל, לפשט ולחסוך זמן יקר לך כאיש המקצוע העוסק בתחום קרי: מפקח, עורך דין, רואה חשבון , יועץ מס, שמאי מקרקעין וכדומה. לשרותך: מחשבון מס שבח  סימולטור מיסוי מקרקעין - תומך החלטה במציאת הפטור האופטימלי  מחשבון פריסת מס שבח - תכנון מס - בדיקת הקטנת החבות במס באמצעות פריסת מס שבח  פחת שבח מקרקעין - שימושי לכל נכס מקרקעין בר פחת  פחת שבח מקרקעין - דירת מגורים מושכרת  מחשבון פטור - זכויות בניה 49ז  מחשבון הלכת בטאט  מחשבון הלכת פלם  מחשבון איחוד וחלוקה - תשלומי איזון  מחשבון מס שבח גילום מלא  מחשבון זכויות בנייה - שווי קרקע למטר מבונה תמ"א 38 ועוד בכל מחשבונים אלו תוצאות החישוב מפורטות.
האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il
ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר
השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי
© All Right Reserved - Diogines Sharon Tal Advocate Copyrights (c) כל הזכויות שמורות טל שרון, עורך דין
שיווק והפצה - זולו