טקסו - מחשבונים משפטיים
מס שבח מקרקעין - מס רכוש - פיצויים - מאגר טפסים
הוסף למועדפים - מאגר טפסים מס שבח מקרקעין מחשבונים משפטיים

מיסוי מקרקעין
מחשבון - שכ"ט מינימלי
מחשבון - מס רכישה
מחשבון - מס רכישה הלכת פלם
מחשבון - מס שבח מקרקעין
מחשבון - מס שבח מורחב
מחשבון - מס שבח הוראת השעה
מחשבון - מס שבח גילום מלא
מחשבון - פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון - פריסת מס שבח
מחשבון - פחת מקרקעין
מחשבון - פחת דירה שהושכרה
מחשבון - איחוד וחלוקה
מחשבון - תמ"א 38
מחשבון - היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון - תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון - היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון - פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון - הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון - ארנונה פיגורים
מחשבון - ארנונה החזרים
מחשבון - ריבוי תאומים
מחשבון - תכנון משכנתא
מחשבון חוק המים
מידע - טבלת מס רכישה
מידע - ביטול מס מכירה
מידע - הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה - ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים
טופסי מיסוי מקרקעין - שימו לב! חלו עדכונים משמעותיים בטפסי מיסוי מקרקעין החל מיום 1/1/2014
עדכון טפסים אחרון ביום 28/1/2015 - נוספו טפסים חדשים: 7157 , 7158
קובץ שם הטופס והערות מס' טופס
טפסים שכיחים במיסוי מקרקעין במסלול הפטור רגיל ופטור מיוחד / הוראת השעה
הצהרה על מכירה ורכישת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בנייה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור, כולל פטור עד תקרה וחיוב על החלק העודף לעסקאות שבוצעו מיום 1/1/2014 ‎7000 חדש
הצהרה על מכירה ורכישת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בנייה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור לעסקאות שבוצעו עד 31/12/2013 ‎7000
טופס חדש החל משנת 2015
תחשיב הפטור במס שבח במכירת דירת מגורים מזכה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בניה קיימת או צפויה לפי סעיף 49ז לחוק - נספח להצהרה והשומה העצמית
‎7157
טופס חדש החל משנת 2015
תחשיב החיוב במס שבח לפי לינאריות מוטבת לדירות מגורים מזכות במכירת דירה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בנייה קיימת או צפויה לפי סעיף 48א(ב3) לחוק
‎7158
הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה - עדכון מ 1/8/2013 עדכון נוסף 1/1/2014 ‎7912
טופס חדש החל מיום 1/1/2014 - הצהרת מוכר דירת מגורים מזכה ‎7913
טופס חדש החל מיום 1/1/2014 - הצהרה לצורך חיוב במס שבח במכירת דירת מגורים מזכה חייבת - שימו לב! הטופס עבר עידכון שני ביולי 2014 ‎7914
טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה לנכים ועולים ‎2973
תצהיר בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה מעודכן ל 1/1/2014 ‎2988
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין או ממס רכישה ל"מוסד ציבורי" ‎6120
בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים לפי סעיף 62(ב) ‎7038
בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שאינה מזכה ("הוראת שעה") ‎7648
בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה ("הוראת שעה") ‎7649
 
טפסי מיסוי מקרקעין במסלול קבלנים
הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין שהריווח ניתן לשומת מס הכנסה ומבוקש פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין‎7000ב
בקשה לקבלת טופס 50 כללי - לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין7016
בקשה לקבלת טופס 50 לפרוייקט7017
בקשה לקבלת טופס 50 לפרוייקט בליווי בנקאי7017א
דיווח על בניית פרוייקט חדש‎701
דוח על סיום בניית פרוייקט702
 
טפסים שכיחים במיסוי מקרקעין במסלול החייב במס
הצהרת רוכש זכות במקרקעין/באיגוד מקרקעין - הצהרה משלימה להצהרה ראשית ‎7000א
הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין/על פעולה באיגוד מקרקעין החל מיום 1/1/2014 ‎7002
דוגמת הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין/על פעולה באיגוד מקרקעין עד 31/12/2013 ‎7002
חישוב מס שבח מקרקעין - (נספח לטופס 7002) לעסקאות מכירת דירת מגורים מזכה בליניאריות החדשה החל מיום 1/1/2014 ‎2990א
חישוב מס שבח מקרקעין - (נספח לטופס 7002) לעסקאות במקרקעין שומה עצמית ‎2990h
 
טפסי עדכון פרטים, בקשת מידע ובקשות שונות
בקשה להנפקת סיסמה למענה הטלפוני רשות המסים ‎501
עידכון פרטי עו"ד ‎7008
בקשה למסירת מידע לשמאים ‎2857
בקשה לפעולות ושירותים ‎703
בקשה לתשלום מקדמה ‎7152
 
טפסי מיסוי מקרקעין נוספים
רכישת זכויות בנייה נוספות שהוקנו מכוח תמ"א 38 ‎738
בקשה לשובר תשלום/אישור לרישום בפנקסי מקרקעין בלבד ‎704
אישור על זכאות לקזז הפסדים לצורך חישוב מס שבח ‎1271א
בקשה לביטול קנס, ריבית ו/או הצמדה ו/או פריסת תשלומים ‎2681
תביעת פיצויים על נזק מלחמה שנגרם לגופו של נכס ‎2881
תצהיר על ביטול מכירה / פעולה באיגוד ‎6130
בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין ‎7003
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות מקרקעין אגב פירוק איגוד ‎7004
הודעה עפ"י סעיף 49 כא(א) פינוי בינוי ‎7006
הודעה על הקצאה ‎7010
השגה לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין מקרקעין התשכ"ד 1963 ‎7013
בקשה לפטור מס שבח עפ"י סעיף 49 כב(2) פינוי בינוי ורכישת זכות בבית אבות ‎7020
בקשה להקלה בשיעורי המס במכירת זכות במקרקעין לבניית דירות מגורים(הוראת שעה) ‎7021
הודעה על מכירת אופציה במקרקעין ‎7025
הודעה בענין דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל והיטל השבחה - תשלומים והחזרים ‎7036
הודעה על מכירת זכויות מקרקעין חלק ה2 לפקודה ‎7039
מקרקעין שלגביהן התקבל אישור מראש על שינוי מבנה ‎7040
הודעה על נאמנות לפי סעיף 74 לחוק מס שבח מקרקעין התשכ"ד 1963 ‎7067
בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 ‎7085
הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין לפי סעיף 75א' ו-96 ‎7086
הצהרה על מכירת משק חקלאי - נספח להצהרה ‎7097
בקשה להקטנת שיעורי מקדמה ‎7155
בקשה הקטנת מקדמה לשיעור 0% בפרוייקט בליווי בנקאי ‎7555
הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38 לפי סעיף 49לב 2(א) ‎7738
הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת לפי סעיף 75א' ‎7751
דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה - נכסי נדל"ן, דירה, מחסן, קרקע וכו' ‎5329
 
טפסים שניתן להשיג בדלפק רשות מיסוי מקרקעין - בהתאם לעסקה
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין / מס מכירה / מס רכישה במכירת / רכישת זכות במסגרת חילוף חילוף מבנה עיסקי לפי סעיף ‎49 יא לחוק ‎7005
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין / מס מכירה / מס רכישה במכירת / רכישת זכות במסגרת חילוף חילוף קרקע חקלאית לפי סעיף ‎49 יא‎1 לחוק ‎7005/א
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין / מס מכירה / מס רכישה במכירת / רכישת זכות במסגרת חילוף חילוף דירת מגורים לפי סעיף ‎49 יב לחוק ‎7005/ב
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין / מס מכירה / מס רכישה במכירת / רכישת זכות במסגרת חילוף חילוף זכות למגורים בבית אבות לפי סעיף ‎49 יג לחוק ‎7005/ג
‎ 

מס רכוש

קובץשם הטופס והערותמס' הטופס
הצהרה בהתאם לסעיף 17 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 1961 ‎2856
כתב ערר ‎6104
השגה לגבי קרקע על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 1961 ‎6505

*אין לך ‎Adobe Acrobat Reader ? לא נורא - לחץ כאן
‎You don't have Adobe Acrobat Reader? Press Here

הערות - מאגר טפסים מס שבח מקרקעין
עדכון טפסים אחרון 29/12/2013 - טפסים נוספים ניתן לקבל בדלפק רשות מיסוי מקרקעין
רשימת טלפונים וכתובות - משרדי מס שבח - מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין - שעות קבלת קהל
האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il
ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר
השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי


© All Right Reserved - Diogines Sharon Tal Advocate Copyrights (c) כל הזכויות שמורות טל שרון, עורך דין
שיווק והפצה - זולו