נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים
חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב - 2012

חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב - 2012 פורסם ברשומות ביום 27/2/2012

1. הגדרות
בחוק זה -
"בטוחות" - מיטלטלין, לרבות כסף או שטר, הנמסרים מעובד למעביד לשם הבטחת הישארותו בעבודה או כתנאי לקבלתו לעבודה, וכן נכס משועבד למטרות כאמור;
"עובד" - לרבות מועמד לעבודה אצל מעביד;
"השר" - שר התעשייה המסחר והתעסוקה.
2. איסור קבלת בטוחות ומימושן
לא יקבל מעביד, במישרין או בעקיפין, בטוחות מעובד ולא יממשן.
3. סמכות שיפוט ותרופות
לבית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות סעיף 2 והוא רשאי -
(1) לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין;
(2) ליתן צו מניעה או צו עשה לתיקון ההפרה.
4. עונשין
(א) מעביד שקיבל בטוחות מעובדו או שמימש אותן בניגוד להוראות סעיף 2, דינו - מאסר שישה חודשים או כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
(ב) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף קטן (א) בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו- מחצית הקנס הקבוע בסעיף קטן (א); לעניין זה, "נושא משרה" - מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.
(ג) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (ב), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.
5. תחולה על מעסיק בפועל ועל מזמין שירות
הוראות חוק זה יחולו, לעניין מעביד ועובד, גם על מעסיק בפועל ועל עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל מעסיק בפועל, ועל מזמין שירות ועל עובד של קבלן שירות המועסק אצל מזמין השירות, שקיבלו בטוחות מעובד כאמור, לפי העניין, או מימשו אותן בניגוד להוראות סעיף 2, בסעיף זה -
"מזמין שירות" ו"קבלן שירות" - כהגדרתם בסעיף 20א(ד) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951;
מעסיק בפועל" ו"קבלן כוח אדם" - כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.
6. איסור התניה
זכותו של עובד לפי חוק זה אינה ניתנת להתניה או לוויתור.
7. תיקון חוק בית הדין לעבודה - מס' 42
בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט—1969 , בתוספת השנייה, בסופה יבוא:
"חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב—2012"
8. תיקון חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2011, בתוספת השניה בחלק ג יבוא:
16 איסור קבלת בטוחות מעובדאו מימושן לפי סעיף 2 לחוק איסור ביטחונות מעובד, התשעב 2012.
9. ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה, הוא רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
10. תחילה
 תחילתו של סעיף 8 ביום תחילתו של חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011.
11. הוראת מעבר
 איסור מימוש בטוחות של עובד כאמור בסעיף 2 יחול גם על בטוחות שנתקבלו מעובד לפני תחילתו של חוק.

דיני עבודה
חוקי דיני עבודה 
תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד - 1964

מחשבון פיצויי פיטורין

מחשבון - חישוב מספר ימי הודעה מוקדמת בגין פיטורין או התפטרות + גובה הפיצוי לעובד או למעביד

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
דיני עבודה ושכר
כתב תביעה אוטומטי
תביעת חוב מפרק/נאמן
תביעת חוב לבדיקת מפרק
תביעת חוב לפי בל/5305
מחשבון פיצויי פיטורים
מחשבון ימי הודעה מוקדמת
מחשבון הודעה מוקדמת + פיצוי
מחשבון פיצויי הלנת שכר
מחשבון פיצויי הלנת פיצויים
מחשבון דמי הבראה
מחשבון דמי הבראה לפי שעות
מחשבון שעות עבודה נוספות
מחשבון דמי מחלה
מחשבון חופשת לידה
מחשבון פדיון חופשה מפורט
מחשבון פדיון חופשה 5
מחשבון פדיון חופשה 6
מחשבון שעות נוספות
מחשבון גמול שעות נוספות
מחשבון היוון זכויות פנסיה
מחשבון היוון זכויות קה"ל
מחשבון פיצויי פטירה
מחשבון גיל פרישה
מחשבון מס הכנסה חודשי
מחשבון מס הכנסה שנתי
בדיקה החזרי מס
מחשבון הוצאות נסיעה לחו"ל
מחשבון הוצאות השגחה על ילדים
מחשבון תביעת גילום נטו
מחשבון נקודות זיכוי במס
סימולטור פריסה - תכנון מס
מחשבון פריסה - חישוב שנים
מידע - שווי השימוש ברכב
מידע - דמי הבראה טבלת זכאות
מידע - שיעורי מס הכנסה
מידע - פנסיה במגזר הפרטי
מידע - הרפורמה במס
דיני עבודה
 
מחשבוני ריביות והצמדה
מחשבוני מיסוי מקרקעין
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין - פלת"ד
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה - ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו  בחירות ללשכה