נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים
צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957 מיום 1/1/08

‏28 ינואר 2008

 

שאלות בנושאי צו ההרחבה להסכם הקיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף אשר נכנס לתוקפו ב- 01/01/08.

 

 

שאלה:

האם מדובר באכיפה פלילית?

 

תשובה:

לעובד ולארגון עובדים זכות להגיש תביעות למימוש זכויותיהם לפי צו ההרחבה בבית הדין לעבודה. בשבועות הקרובים יוקמו ועדות פיקוח משותפות לממשלה למעסיקים ולהסתדרות אליהן יוכלו לפנות עובדים שסבורים שאין מקיימים במקום עבודתם את הוראות צו ההרחבה. הועדות יוכלו להפעיל את השפעתם או ליזום פניות לבתי הדין לעבודה יחד עם זאת אין זו אכיפה פלילית.

 

שאלה:

מי זכאי לביטוח פנסיוני?

 

תשובה:

 

שאלה:

על מי יחול הצו?

 

תשובה:

הצו נועד לחול על מי שאין לו הסדר פנסיה מקיפה. עיקר המשמעות המעשית של צו ההרחבה הוא בענפי השירותים אצל מעסיקים עצמאיים, קטנים ובינוניים כגון עובדים במשרדי רואי חשבון, עורכי דין, רופאים ובעלי מקצוע כיוצא באלה וכן אצל קמעונאים או רשתות שיווק שאינן מאורגנות עם ארגוני עובדים.

  

שאלה:

מה יצא לי מההסכם ומתי?

 

תשובה:

יישום ההסכם הוא הדרגתי ויגיע למלוא ההפרשות בסוף תהליך של 5 שנים . 

     שיעורי ההפרשות מהשכר ישולמו מידי חודש בחודשו בהתאם לטבלה הבאה:


החל מיום... ואילך

הפרשות

מעביד

הפרשות

עובד

הפרשות המעביד

לפיצויים

סה"כ

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

 

שאלה:

כיצד יבחר הסדר הפנסיה בו יבוטח העובד?

 

תשובה:

אופן בחירת ההסדר הפנסיוני:

שאלה:

מהו גובה השכר שיבוטח לצורך פנסיה?

 

תשובה:

השכר המבוטח הינו השכר הקובע כפי הקבוע בחוק פיצויי פיטורים (התשכ"ג 1963), ויכלול את שכר הבסיס וכן את כל התוספות הקבועות להן זכאי העובד.

תקרת השכר המבוטח הינה השכר הממוצע במשק.

 

 

שאלה:

אני עובדת במשק בית במספר מקומות, האם אני זכאית לפנסיה?

 

תשובה:

צו ההרחבה מחייב את מעסיקיך לבטח אותך וזאת לאחר 9 חודשי עבודה במקום העבודה.

על פי הצו את זכאית לבחור בקרן הפנסיה הרצויה לך, עליך להודיע למעסיקך את שם הקרן בה בחרת-רצוי שתשלומי המעסיקים ירוכזו בקרן אחת.

 

שאלה:

אני מועסקת כמדריכה בחדר כושר ושכרי מחושב לפי שעות העבודה במשמרת האם על מעסיקי להפריש לי פנסיה?

 

תשובה:

המעסיקים בחדר כושר חייבים לשלם עבורך לפנסיה בכל חודש על פי משכורתך בפועל עד תקרת השכר הממוצע במשק(7537 שח')הנמוך מביניהם.

 

שאלה:

אני עובד בחב' כוח אדם כשנתיים ואיני מבוטח לפנסיה האם מעסיקי חייב לבטח אותי?

 

תשובה:

על מעסיקך היה לבטח כעבור 9 חודשים מיום תחילת עבודתך, עם זאת חל עליך הסכם פנסיה מיטיב, ואחוזי ההפרשה בענף כוח אדם הינם 17.5%

 

שאלה:

אני עובד המוגדר 'עובד זמני' במקום עבודתי, האם מעסיקי חייב להפריש תשלומים לקרן פנסיה עבורי?

 

תשובה:

אם הינך מועסק כיום 9 חודשים המעסיק חייב לבטח אותך מעתה.צו ההרחבה חל על כל העובדים ובלבד שאין בידם הסכם מיטיב.

 

שאלה:

אני עובדת כחודש במקום עבודה חדש, הופרשו עבורי הפרשות עבור ביטוח פנסיוני במקום עבודתי הקודם, האם אני זכאית להפרשות עבור ביטוח פנסיוני ממעסיקי הנוכחי?

 

תשובה:

באם עדין לא השלמת 3 חודשי עבודה עדין אינך זכאית להפרשות עבור ביטוח פנסיוני.החל מ 3 חודשי עבודה תהי זכאית להפרשה ממעסיקך הנוכחי וזאת רטרואקטיבית החל מן היום הראשון לעבודתך.

 

שאלה:

האם המעסיק עובד, שטרם הגיע לגיל פרישה ומשלם לו פנסיה מוקדמת חייב בהפרשות לפנסיה עבור עובדו ע"פ הצו?

 

תשובה:

המעסיק מחויב בתשלום,שכן לא מדובר בעובד לא פרש מעבודתו בגיל פרישת חובה המקבל קצבת פנסיה.

 

שאלה:

האם מעסיק המפריש הפרשות עבור עובדו  בהסדר מטיב ללא כיסוי מוות ונכות מקיים את חובת הפנסיה כלפי עובדו?

 

תשובה:

על ההסדר לכלול כיסוי למקרה מוות או נכות, המדובר בתנאי הכרחי, אין די בהסדר מטיב ללא הכיסויים המחויבים.

 

שאלה:

מי יהיה זכאי לביטוח פנסיוני?

תשובה: על פי צו ההרחבה לפנסיה כל עובד מגיל 21 ועובדת מגיל 20 ועד גיל פרישה על פי החוק .

 

שאלה:

מה צפויים להיות אחוזי ההפרשה ומי אמור להפריש לפנסיה ?

תשובה: החל מ1.1.08  2.5 אחוז ועד 15 אחוז בשנת 2013 זאת בחלוקה בין המעסיק לעובד (כמופיע בטבלה שלהלן).

 

שאלה:

האם המדינה אוכפת את הצו ?

תשובה: הצו אינו מעניק סמכות אכיפה פלילית למדינה לפיכך העובד שנחשף לעבירת אי הפרשת תשלומי פנסיה בגינו יוכל הוא עצמו או ארגון עובדים מטעמו לתבוע בתביעה אזרחית את המעביד בבית דין לעבודה.

 

שאלה:

מה דינו של מעביד שלא הפריש לעובדיו תשלומים בגין פנסיה?

תשובה: המעסיק פועל שלא כחוק ובסופו של דבר ובעת אירוע פנסיוני מזכה כמו נכות או מוות יכול להיות מחויב בנזק המלא(דבר היכול להגיע למאות אלפי שקלים).

 

שאלה:

מי יקבע את הקרן שתבטח את העובד?

תשובה: העובד יבחר את הקרן בה יבוטח ויודיע למעסיקו בכתב.

 

שאלה:

מה הוא הסדר מטיב?

תשובה: הסכם מטיב הינו הסכם עבודה אישי או הסכם קיבוצי הן מיוחד והן כללי, או צו הרחבה בהסכם קיבוצי כללי ענפי שחלים על העובד שעניינם פנסיה ותנאיהם טובים מתנאי צו ההרחבה הכללי לפנסיה.

 הערות:
צו הרחבה להסכם קיבוצי - ביטוח פנסיוני
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
דיני עבודה ושכר
כתב תביעה אוטומטי
תביעת חוב מפרק/נאמן
תביעת חוב לבדיקת מפרק
תביעת חוב לפי בל/5305
מחשבון פיצויי פיטורים
מחשבון ימי הודעה מוקדמת
מחשבון הודעה מוקדמת + פיצוי
מחשבון פיצויי הלנת שכר
מחשבון פיצויי הלנת פיצויים
מחשבון דמי הבראה
מחשבון דמי הבראה לפי שעות
מחשבון שעות עבודה נוספות
מחשבון דמי מחלה
מחשבון חופשת לידה
מחשבון פדיון חופשה מפורט
מחשבון פדיון חופשה 5
מחשבון פדיון חופשה 6
מחשבון שעות נוספות
מחשבון גמול שעות נוספות
מחשבון היוון זכויות פנסיה
מחשבון היוון זכויות קה"ל
מחשבון פיצויי פטירה
מחשבון גיל פרישה
מחשבון מס הכנסה חודשי
מחשבון מס הכנסה שנתי
בדיקה החזרי מס
מחשבון הוצאות נסיעה לחו"ל
מחשבון הוצאות השגחה על ילדים
מחשבון תביעת גילום נטו
מחשבון נקודות זיכוי במס
סימולטור פריסה - תכנון מס
מחשבון פריסה - חישוב שנים
מידע - שווי השימוש ברכב
מידע - דמי הבראה טבלת זכאות
מידע - שיעורי מס הכנסה
מידע - פנסיה במגזר הפרטי
מידע - הרפורמה במס
דיני עבודה
 
מחשבוני ריביות והצמדה
מחשבוני מיסוי מקרקעין
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין - פלת"ד
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה - ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו  בחירות ללשכה