נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון הצמדת פיצויים לפי חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור
חישוב מרכיב הפיצויים החל מאפריל 1977
 
בעניין:
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
הסכום לשיערוך
 
סוג המטבע המקורי ביום תחילת תקופה
 
דברי הסבר: מחשבון חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור תשכד - 1964

חישוב הצמדת הפיצויים תבוצע לפי סעיף 8 לחוק - נרכשו זכויות במקרקעין מכוח חוק רכישה פלוני, ישולמו לבעל הזכויות פיצויים בסכום שווי הזכויות כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן, בתוספת ריבית לא צמודה בשיעור של 4% לשנה עד יום ט' בניסן תשנ"ג (31 במרס 1993), על שווי הזכויות בלבד, בתוספת ריבית צמודה בשיעור של 1.5% לשנה מיום י' בניסן תשנ"ג (1 באפריל 1993) עד ערב תחילתו של חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (מס' 3), התש"ע-2010 (להלן – תיקון מס' 3), ובתוספת ריבית צמודה בשיעור שנקבע, לעניין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית", לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, מיום תחילתו של תיקון מס' 3 ואילך

לפיכך, המחשבון מבצע ומציג שלושה חישובים מפורטים:

חישוב מפורט שלב א' -
צמוד למדד המחירים לצרכן, בתוספת ריבית לא צמודה בשיעור של 4% לשנה עד יום ט' בניסן תשנ"ג 31/3/1993
ראו - מחשבון ריבית לא צמודה

חישוב מפורט שלב ב' -
עד ערב כניסת תיקון 3 14/02/2010 לפי תוספת ריבית צמודה בשיעור של 1.5% לשנה מיום י' בניסן תשנ"ג (1 באפריל 1993) עד ערב תחילתו של חוק לתיקון פקודת הקרקעות
ראו - מחשבון ריבית צמודה בשיעור 1.5%

חישוב מפורט שלב ג' -
לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה - ריבית צמודה מיום 15/2/2010 ועד ליום השיערוך.
ראו - מחשבון פסיקת ריביתחריגים:
א. נרכשו זכויות במקרקעין לפני 1/4/1977 יחולו ההוראות הבאות
לענין חישוב ההצמדה תובא בחשבון רק עליה במדד המחירים לצרכן שהיתה אחרי חודש אפריל 1974, ואולם לתקופה שאחרי חודש אפריל 1974 ועד חודש אפריל 1977 תהיה ההצמדה בשיעור של 70% בלבד;
במקרה זה, יש לבצע את החישוב באמצעות מחשבון ריבית לא צמודה - ולבחור שיעור הצמדה 70%

ב. הציע רוכש הזכויות לבעל הזכויות פיצויים בעד הזכויות שנרכשו, והודיע לו בעל הזכויות על סירובו לקבל את הפיצויים או לא הודיע תוך שלושה חדשים מהיום שנמסרה לו ההצעה על הסכמתו לקבלה, רשאי רוכש הזכויות להפקיד את הפיצויים לזכות בעל הזכויות אצל החשב הכללי במשרד האוצר; על סכום שהופקד כאמור יווספו מיום ההפקדה ועד ליום התשלום בפועל, הפרשי הצמדה וריבית צמודה בשיעור שנקבע לעניין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, בניכוי שתי נקודות אחוז;
במקרה זה יש לבצע את החישוב באמצעות מחשבון חוק פסיקת ריבית והצמדה בניכוי 2 נקודות האחוז לצורך תחשיב לפי חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור סעיף 8ב1

ראו - מחשבון עזר לתחשיב פיצויים לפי חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור עד ל 1/4/1974ניתן להקליד לפי המטבע המקורי: לירה - שקל ישן - שקל חדש
עד יום 24/2/1980 - סוג מטבע הרשמי הנסחר במשק בישראל - לירה
בין התאריכים 24/2/1980 - 4/9/1985 סוג מטבע הרשמי הנסחר במשק בישראל - שקל ישן
אחרי 4/9/1985 - סוג מטבע הרשמי הנסחר במשק בישראל - שקל חדש

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח