נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון הצמדת פיצויים לפי חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור
 
בעניין:
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
הסכום לשיערוך
 
סוג המטבע המקורי ביום תחילת תקופה
 
דברי הסבר: מחשבון חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור תשכד - 1964

חישוב הצמדת הפיצויים תבוצע לפי סעיף 8 לחוק - נרכשו זכויות במקרקעין מכוח חוק רכישה פלוני, ישולמו לבעל הזכויות פיצויים בסכום שווי הזכויות כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן, בתוספת ריבית לא צמודה בשיעור של 4% לשנה עד יום ט' בניסן תשנ"ג (31 במרס 1993), על שווי הזכויות בלבד, בתוספת ריבית צמודה בשיעור של 1.5% לשנה מיום י' בניסן תשנ"ג (1 באפריל 1993) עד ערב תחילתו של חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (מס' 3), התש"ע-2010 (להלן – תיקון מס' 3), ובתוספת ריבית צמודה בשיעור שנקבע, לעניין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית", לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, מיום תחילתו של תיקון מס' 3 ואילך

לפיכך, המחשבון מבצע ומציג שלושה חישובים מפורטים:

חישוב מפורט שלב א' -
צמוד למדד המחירים לצרכן, בתוספת ריבית לא צמודה בשיעור של 4% לשנה עד יום ט' בניסן תשנ"ג 31/3/1993

חישוב מפורט שלב ב' -
עד ערב כניסת תיקון 3 14/02/2010 לפי תוספת ריבית צמודה בשיעור של 1.5% לשנה מיום י' בניסן תשנ"ג (1 באפריל 1993) עד ערב תחילתו של חוק לתיקון פקודת הקרקעות

חישוב מפורט שלב ג' -
לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה - ריבית צמודה מיום 15/2/2010 ועד ליום השיערוך.

ניתן להקליד לפי המטבע המקורי: לירה - שקל ישן - שקל חדש
עד יום 24/2/1980 - סוג מטבע הרשמי הנסחר במשק בישראל - לירה
בין התאריכים 24/2/1980 - 4/9/1985 סוג מטבע הרשמי הנסחר במשק בישראל - שקל ישן
אחרי 4/9/1985 - סוג מטבע הרשמי הנסחר במשק בישראל - שקל חדש

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו