נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון דמי שכירות בבתי עסק מוגנים לפי תקנות חוק הגנת הדייר
 
שם / מספר התיק
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
הסכום לשיערוך*
יש להקליד את הסכום המקורי
שיעור השינוי בדמי שכירות מוגנת לעסקיםשיעור השינוי בדמי שכירות מוגנת מחושב אוטומטי לפי שיעור השינוי המקסימלי המותר בתקנות
 
סוג המטבע המקורי ביום העסקה בעבר
 
הערות לתיק
 
טבלת שיעורי העלאת דמי שכירות בבתי עסק מוגנים
תאריךשיעור התוספתמס' קובץ התקנותתאריך התקנה
1.1.20243.34%1099420.12.2023
1.1.20235.3%1044420.12.2022
1.1.20222.4%982021.12.2021
1.1.2021ממשיכים לשלם כמו בשנה שעברה, המדד שלילי
1.1.20200.3%830625.12.2019
1.1.20191.2%813026.12.2018
1.1.20180.3%790324.12.2017
1.1.2017ממשיכים לשלם כמו בשנה שעברה, המדד שלילי
1.1.2016ממשיכים לשלם כמו בשנה שעברה, המדד שלילי
1.1.2015ממשיכים לשלם כמו בשנה שעברה, המדד שלילי
1.1.20141.91%731525.12.2013
1.1.20131.44%719525.12.2012
1.1.20112.28%695320.12.2010
1.1.20103.82%683922.12.2009
1.1.20094.51%673223.12.2008
1.1.20082.49%662919.12.2007
1.1.2007 ממשיכים לשלם כמו בשנה שעברה, המדד שלילי
1.1.20061.58%644622.12.2005
1.1.2005 ממשיכים לשלם כמו המועד הקובע 01/03
1.1.2004 ממשיכים לשלם כמו בשנה שעברה, המדד שלילי
1.1.2003 6.69% 6216 25.12.2002
1.1.2002 1.41% 6140 20.12.2001
1.1.2001 0.09% 6072 24.12.2000
1.1.2000 1.38% 6010 20.12.1999
1.1.1999 5.79% 5943 23.12.1998
1.10.1998 0.8% 5927 17.9.1998
1.7.1998 1.56% 5907 22.6.1998
1.4.1998 0% 5887 24.3.1998
1.1.1998 0.85% 5868 24.12.1997
1.10.1997 2.49% 5853 24.9.1997
1.7.1997 2.2% 5836 24.6.1997
1.4.1997 2.39% 5819 20.3.1997
1.1.1997 1.87% 5801 24.12.1996
1.10.1996 1.38% 5784 19.9.1996
1.7.1996 4.4% 5766 20.6.1996
1.4.1996 2.97% 5740 21.3.1996
1.1.1996 2.73% 7524 25.12.1995
1.10.1995 1.8% 5706 21.9.1995
1.7.1995 1.83% 5686 22.6.1995
1.4.1995 1.18% 5672 23.3.1995
1.1.1995 3.84% 5646 22.12.1994
1.10.1994 3.5% 5626 18.9.1994
1.7.1994 4.2% 5609 23.6.1994
1.4.1994 2.07% 5595 28.4.1994
1.1.1994 3.2% 5567 23.12.1993
1.10.1993 1.3% 5547 23.9.1993
1.7.1993 3% 5528 22.6.1993
1.4.1993 3.6% 5511 24.3.1993
1.1.1993 2.5% 5489 24.12.1992
1.10.1992 1.6% 5473 24.9.1992
1.7.1992 2.9% 5452 24.6.1992
1.4.1992 1.4% 5430 25.3.1992
1.1.1992 2.2% 5406 24.12.1991
1.10.1991 7.2% 5386 20.9.1991
1.7.1991 5.4% 5365 20.6.1991
1.4.1991 2.3% 5342 21.3.1991
1.1.1991 5.1% 5316 24.12.1990
1.10.1990 4% 5296 25.9.1990
1.7.1990 5.4% 5275 25.6.1990
1.4.1990 2.7% 5257 22.3.1990
1.1.1990 4.7% 5236 21.12.1989
1.10.1989 3.1% 5220 21.9.1989
1.7.1989 3.9% 5194 22.6.1989
1.4.1989 7% 5172 24.3.1989
1.1.1989 5.8% 5154 25.12.1988
1.10.1988 1.1% 5137 25.9.1988
1.7.1988 5.7% 5115 24.6.1988
1.4.1988 3.7% 5096 24.3.1988
1.1.1988 4.1% 5072 25.12.1987
1.10.1987 2.5% 5055 23.9.1987
1.7.1987 4.2% 5038 25.6.1987
1.4.1987 4.7% 5017 26.3.1987
1.1.1987 7.3% 4990 24.12.1986
1.10.1986 2.7% 4972 25.9.1986
1.7.1986 6.6% 4943 24.6.1986
1.4.1986 1.6% 4916 24.3.1986
1.1.1986 8.3% 4886 24.12.1985
1.10.1985 52.2% 4059 14.9.1986
1.7.1985 42.9% 4822 23.6.1985
1.4.1985 19.5% 4781 25.3.1985
1.2.1985 87.1% 4749 24.1.1985
1.10.1984 48.3% 4706 24.9.1984
1.7.1984 52.5%
1.4.1984 43.6% 4607 25.3.1984
11.1.1984 52% 4568 22.12.1983
1.10.1983 18%
1.7.1983 26.26% 4505 23.3.1983
1.4.1983 21.5%דברי הסבר: העלאת דמי שכירות בבתי עסק מוגנים - חישוב מפורט

החישוב מבוצע לפי פרק ג לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב - 1972: דמי שכירות בבתי עסק מוגנים.
דמי שכירות מרביים לבתי עסק נקבעו בסעיף 52א לחוק, כדלהלן:
(א) מיום ט"ז בטבת תשמ"ג (1 בינואר 1983) יהיו דמי השכירות של בית עסק, דמי השכירות ששולמו לפני יום ט"ז בטבת תשמ"ג (1 בינואר 1983) בתוספת 300 אחוזים.
(ב) ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), יועלו דמי השכירות ששולמו לפני יום השינוי, לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי; יום השינוי הראשון לפי סעיף קטן זה יהיה י"ח בניסן תשמ"ג (1 באפריל 1983), ובו יועלו דמי השכירות לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם בחודש דצמבר 1982 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי; לענין זה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ג) המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון יודיע ברשומות, לא יאוחר מה-25 בחודש שלפני יום השינוי על שיעור העלאת דמי השכירות בהתאם לשינוי במדד כאמור בסעיף קטן (ב)
(ד) שיעורי העלאת דמי השכירות לפי סעיף זה הם שיעורים מרביים.
(ה) הממשלה רשאית לקבוע בתקנות סוגים של בתי עסק שסעיף זה לא יחול עליהם.

אחוז השינוי בדמי השכירות המוגנים לבתי עסק
העלאת השיעור המירבי לעסקים, נקבעת ע"י המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון, מתוקף סמכותו לפי סעיף 52א(ג) לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב - 1972 ועקב עליית מדד המחירים לצרכן, כאמור בסעיף 52א(ב) לחוק. באם תחילת השכירות היא לפני 1/1/1983 המחשבון יוסיף את תקרת העלאה המקסימלית המותרת מכוח סעיף 52.א.א לחוק הגנת הדייר, דמי שכירות מרביים (תיקון מס' 2) תשמ"ג-1982
מיום ט"ז בטבת תשמ"ג (1 בינואר 1983) יהיו דמי השכירות של בית עסק, דמי השכירות ששולמו לפני יום ט"ז בטבת תשמ"ג (1 בינואר 1983) בתוספת 300 אחוזים.
שימו לב! עד 1/1/1983 בכל הקשור לדמי שכירות מוגנים מבתי עסק החוק שותק - כלומר, העלאת דמי השכירות עד תחילת החוק (1/1/1983) תהא לפי מה שנקבע בהסכם השכירות.
החל מיום 1/1/1983 תחול הצמדה למדד ותוספת ריבית מירבית לפי האמור בחוק ובתקנות.

לירות - שקל ישן - שקל חדש
בסכום לשיערוך יש להקליד את הסכום המקורי לדמי שכירות בעבר לפי מטבע שונה משקלים חדשים מומלץ להקליד את השווי במטבע המקורי לפיו בוצעה עסקת השכירות תוך בחירת סוג מטבע מתאים, כך המחשבון יתאם וישערך אוטומטית באופן מדוייק יותר
אם יום העסקה לפני 24/2/1980 - יש לבחור בסוג מטבע - לירה ולהקליד את שווי דמי השכירות בלירות
אם יום העסקה בין התאריכים 24/2/1980 - 4/9/1985 יש לבחור בסוג מטבע - שקל ישן
אם יום הרכישה אחרי 4/9/1985 - יש לבחור בסוג מטבע - שקל חדש

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח