נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםמידע חשוב לעורכי דין מייצגים בעסקאות מקרקעין

זהירות "מוקש" מס חדש בעסקאות מקרקעין 2013
ה"מוקש" מופיע בתיקון חדש שאינו מופיע בחוק מיסוי מקרקעין אך עלול להשפיע על מוכר נכס מקרקעין החל משנת המס 2013. כעורכי דין המייצגים בעסקאות מכר מקרקעין עליכם להבהיר ללקוחותיכם את המידע הבא

במסגרת החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס , המחוקק קבע שינויים בפקודת מס הכנסה שעלולים להשפיע על מוכרי דירות מגורים. התיקון מעלה את שיעורי מס ההכנסה ליחידים משנת המס 2013 וכן קובע מס נוסף על הכנסות גבוהות - מי שהכנסתו מעל 800,000 ש"ח בשנה כולל משבח אך למעט שבח ממכירת דירת מגורים חייבת במס ששוויה עד 4,000,000 ₪ (מס יסף בשיעור 2%).
והכל מתוקף: סעיף 121ב(ה) לפקודה - תיקון 195 למס הכנסה.
לשון הסעיף:
121ב (ה) בסעיף זה, "הכנסה חייבת" - הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 1 וכמשמעותה בסעיף 89, למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 88 וסכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין, ולרבות שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין, ואולם לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה בחוק האמור - רק אם שווי מכירתה עולה על 4 מיליון שקלים חדשים והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין; הסכום האמור יתואם בהתאם להוראות סעיף 9(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין, ולעניין זה יהיה המדד הבסיסי כאמור באותו סעיף המדד שפורסם ביום ד' בשבט התשע"ג (15 בינואר 2013).

שיעור המס הנוסף נקבע בסעיף 121ב (א) יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 800,000 שקלים חדשים, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על 800,000 שקלים חדשים (בסעיף זה - הכנסה החייבת במס נוסף), בשיעור של 2%.

משמעויות
עליכם להבהיר ללקוחות שעל אף הגשת המשח לפי כללי מיסוי מקרקעין - הפוסק האחרון בעניין החבות במס הוא מס הכנסה!

מקרים בהם נוצר שבח חייב במס עקב מכירת דירת מגורים ששוויה מעל 4,000,000 וההכנסה השנתית כולל השבח מעל 800,000 ש"ח יחול מס יסף נוסף בשיעור 2%. כלומר, לפי הפרקטיקה הנהוגה דהיום בענייני שומות מס - הנישום יכול לקבל חיוב במס האמור גם מספר שנים אחרי שומת המקרקעין. חשוב להביא מידע זה ללקוח העומד בקריטריונים האמורים לעיל. מומלץ אף להחתימו כי המידע (חיוב עתידי במס נוסף ע"י מס הכנסה בגין ביצוע עסקת המקרקעין) הובא לידיעתו.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו