נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון קנס על איחור בתשלום מס רכישה | מס שבח
 
תאריך השומה
או חובת תשלום המס
 
תאריך התשלום בפועל
 
סוג הקנס
 
סכום המס המקורי
 
דברי הסבר: קנס על איחור בתשלום מס רכישה או מס שבח

קנס על פיגור בתשלום מס רכישה או מס שבח
94ב(א) סכום שחייבים לשלמו על פי חוק זה ולא שולם במועדו, יווסף עליו קנס של 1/2% לכל שבוע של פיגור ובלבד שלא יוטל קנס לפי סעיף זה על אי-תשלום מס בשל תקופה שחייבים לגביה קנס על פי סעיף 94א
94ב(ב) לענין קנס לפי סעיף זה בשל פיגור בתשלום המס יראו את תחילת תקופת הפיגור בתום 14 ימים מיום שבו נמסרה השומה לחייב, ולגבי מי שעשה שומה עצמית – מיום שבו היתה שומתו לסופית.

סמכות המנהל לפטור מתשלום קנס
94ג. המנהל רשאי, אם ראה סיבה מספקת לכך, לפטור אדם מתשלום הקנס שלפי סעיף 94ב, כולו או מקצתו.

בחוק ספציפי לעניין קנסות מיסים - חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א 1980 נקבע כי סמכות המנהל להפחית את הקנס ל 0.2% לכל שבוע איחור או חלק ממנו.

קישורים רלבנטיים:
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א 1980

סעיף 94ב לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963

מחשבון קנס בגין איחור בדיווח בגין עסקת מקרקעין

מחשבון ריבית והצמדה בגין הקפאת מס או תשלום חוב מס שנוי במחלוקת - השגה או זיכויים

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח