נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון קנס על איחור בתשלום מס רכישה | מס שבח
 
תאריך השומה
או חובת תשלום המס
 
תאריך התשלום בפועל
 
סוג הקנס
 
סכום המס המקורי
 
דברי הסבר: קנס על איחור בתשלום מס רכישה או מס שבח

קנס על פיגור בתשלום מס רכישה או מס שבח
94ב(א) סכום שחייבים לשלמו על פי חוק זה ולא שולם במועדו, יווסף עליו קנס של 1/2% לכל שבוע של פיגור ובלבד שלא יוטל קנס לפי סעיף זה על אי-תשלום מס בשל תקופה שחייבים לגביה קנס על פי סעיף 94א
94ב(ב) לענין קנס לפי סעיף זה בשל פיגור בתשלום המס יראו את תחילת תקופת הפיגור בתום 14 ימים מיום שבו נמסרה השומה לחייב, ולגבי מי שעשה שומה עצמית – מיום שבו היתה שומתו לסופית.

סמכות המנהל לפטור מתשלום קנס
94ג. המנהל רשאי, אם ראה סיבה מספקת לכך, לפטור אדם מתשלום הקנס שלפי סעיף 94ב, כולו או מקצתו.

בחוק ספציפי לעניין קנסות מיסים - חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א 1980 נקבע כי סמכות המנהל להפחית את הקנס ל 0.2% לכל שבוע איחור או חלק ממנו.

קישורים רלבנטיים:
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א 1980

סעיף 94ב לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963

מחשבון קנס בגין איחור בדיווח בגין עסקת מקרקעין

מחשבון ריבית והצמדה בגין הקפאת מס או תשלום חוב מס שנוי במחלוקת - השגה או זיכויים

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו