נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים
תיקון 82 לחוק מיסוי מקרקעין


תיקון 82 לחוק מיסוי מקרקעין - שני שינויים מהותיים

1. ביטול המס האינפלציוני במכר דירת מגורים מזכה.

2. הקלה בעסקאות בין קרובים בהסכמים של חלוקת עיזבון - בתנאים מסויימים.על פי התיקון, במכירת דירת מגורים מזכה, שנמכרת בחישוב ליניארי מוטב, יחול פטור ממס גם על הסכום האינפלציוני החייב

מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק מיסוי מקרקעין, לפיו יתוקן סעיף 48א(ג) לחוק כך שייקבע כי במכירת דירת מגורים מזכה, כהגדרתה בחוק, הפטורה ממס על חלק מהשבח הריאלי, יהיה פטור ממס גם על הסכום האינפלציוני החייב.

הצורך בתיקון נוצר בעקבות ביטול הפטור ממס שבח בתיקון מספר 76 לחוק מיסוי מקרקעין, לפיו נקבע שרק בעלי דירה יחידה ייהנו מהפטור האמור במכירת דירה, ואילו לבעלי מספר דירות יחושב מס השבח בצורה לינארית, כך ששבח שיוחס לתקופה שעד יום 1 בינואר 2014 יהיה פטור ממס שבח, ואילו שבח שיוחס לתקופה שמיום זה ואילך יחויב במס שבח בשיעור שנקבע בחוק מיסוי מקרקעין. תיקון זה נערך רק לגבי השבח הריאלי. ואולם לפני שבוטל, קבע הסעיף פטור ממס, הן על השבח הריאלי והן על השבח האינפלציוני החייב. התיקון כעת ישווה את המצב כך שגם השבח האינפלציוני החייב במס על פי נוסח החוק היום, בגין חלק השבח הריאלי שזוכה לפטור ממס בנוסחת החישוב הלינארי, יהא פטור ממס, בדומה לפטור שניתן על השבח הריאלי. יודגש כי תיקוני השומה והחזרי המס הנובעים מכך יבוצעו באופן יזום על ידי הרשות ואין צורך לפנות למשרדים בבקשות לתיקוני שומה.

בנוסף, כולל התיקון קביעה כי בתקופת המעבר (התקופה שמיום 01.01.2014 ועד ל 31/12/2017) ניתן יהיה ליהנות מחישוב לינארי מוטב במכירה בין יורשים גם אם מדובר בקרובים, ככל שמדובר בחלוקת עזבון בין יורשים כמשמעותה בסעיף 5(ג)(4) לחוק ושולמה תמורה מחוץ לנכסי העיזבון, וזאת מן הטעם שבמקרים אלו לא מתקיים החשש שהמכירה לקרוב מנוצלת לרעה ובפרט שעסקאות מסוג אלו הן בדרך כלל הן עסקאות כפויות ובלתי נמענות לצורך חלוקה הוגנת בין יורשים.

תיקון 82 לחוק יחול באופן רטרואקטיבי מתחילת שנת 2014, מועד התחילה של תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין.

הערות - תיקון 82 לחוק מיסוי מקרקעין - פורסם ביום 13/10/2015


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח