נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים
תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין - הוראת השעה - דברי הסבר


אושרה הצעת שר האוצר ורשות המסים במליאת הכנסת: יקוצר זמן ההחזקה בשתי דירות בפטור ממס שבח במטרה להגדיל את היצע הדירות במשק

ביום 29.3.2016 מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת שר האוצר, משה כחלון, ורשות המסים להגבלת הטבות המס על מחזיקי דירות להשקעה, כהוראת שעה עד לשנת 2021. התיקון שהוצע נועד לתמרץ מכירת דירות ובכך לתרום להגדלת היצע דירות בשוק הנדל"ן, וזאת על רקע התארכות משך זמן ההחזקה בדירות מגורים הנובע, בין היתר, מציפייה לעליות מחירים מצד המוכרים. התיקון ייכנס לתוקפו החל מה -1 במאי 2016.

תיקון מס' 85 לחוק מיסוי מקרקעין שאושר בכנסת, קובע כי התקופה בה ניתן להחזיק בשתי דירות מגורים ולהיחשב כבעל דירת מגורים יחידה (החזקה בדירת המגורים "הישנה" ורכישת דירת מגורים חדשה חלף דירה זו) לצורך הטבת מס - תקוצר משנתיים לשנה וחצי; כך, רק מי שימכור את דירת המגורים הישנה בתוך שנה וחצי מרכישת דירת המגורים החדשה, ייהנה משיעורי מס רכישה של דירה יחידה ומפטור ממס שבח. התיקון המוצע אינו חל על המועדים הקבועים כיום של מי שרוכש דירה מקבלן.

החל מתיקון 85 יש לנו חמישה מקרים שהדירה הנוספת לא תחשב כדירה שניה לצורך מכירת דירת המגורים:

אנא שימו לב! אם יימכר החלק בדירה האחרת טרם מכירת דירת המגורים, אזי ישרף הפטור ויהיה צורך להמתין ל"תקופת צינון" כאמור בחוק, אחרת הדבר ייצור תאונת מס כואבת ויקרה. כדי להימנע מתאונות מס מיותרות רצוי להעזר בשרותי עו"ד העוסק במיסוי מקרקעין.

להלן נוסח התיקונים לחוק מיסוי מקרקעין בקריאה שלישית, מיום 29/3/2016
תיקון סעיף 9
בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963‏ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 9(ג1ג)(4)(א), בהגדרה "דירה יחידה", במקום "אינו עולה על שליש" יבוא "הוא כאמור בסעיף 49ג(3)".

תיקון סעיף 49ב
בסעיף 49ב(2) לחוק העיקרי, במקום "שאינו עולה על שליש ממנה" יבוא "כאמור בסעיף 49ג(3)".

תיקון סעיף 49ג
בסעיף 49ג לחוק העיקרי –
(1) בפסקה (1), במקום "ב-18 החודשים" יבוא "ב-24 החודשים";
(2) בפסקה (3), בסופה יבוא "ולגבי דירה שהתקבלה בירושה – אינו עולה על מחצית".

תיקון סעיף 49ד
בסעיף 49ד לחוק העיקרי, אחרי "חלק העולה על שליש בבעלות בה" יבוא "ולגבי מוכר שירש את זכויותיו באיגוד – חלק העולה על מחצית בבעלות בה,".

הוראת השעה
(א) בתקופה של חמש שנים מיום כ"ג בניסן התשע"ו (1 במאי 2016) (להלן – תקופת הוראת השעה), יקראו את החוק העיקרי, כך שבסעיף 9(ג1ג)(2)(ב), במקום "ב-24 החודשים" יבוא "ב-18 החודשים".
(ב) הוראות סעיף 9(ג1ג)(2)(ב) לחוק העיקרי, כנוסחן בסעיף קטן (א), יחולו על זכות במקרקעין שנרכשה בתקופת הוראת השעה.

תחילה ותחולה
תחילתו של סעיף 49ג(1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3(1), בתום תקופת הוראת השעה, והוא יחול על דירת מגורים שנרכשה בתום תקופת הוראת השעה ואילך, כתחליף לדירה הנמכרת שעליה חלה החזקה כאמור באותו סעיף.

התקבל בכנסת ביום י"ט באדר ב' התשע"ו (29 במרס 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1003, מיום ג' בשבט התשע"ו (13 בינואר 2016), עמ' 387


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח