נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים
תיקון 92 לחוק מיסוי מקרקעין

תיקון מספר 92 בחוק מיסוי מקרקעין שבח ורכישה התשכ"ג 1963 - במסגרת חוק לצמצום השימוש במזומן התשע"ח 2018 באמצעות סעיף 30 בוצע תיקון עקיף בחוק מיסוי מקרקעין - חובת הצהרה על אמצעי תשלום רכישת הזכויות במקרקעין, כדלהלן:
30. א. רוכש זכויות במקרקעין החייב בהגשת הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, יכלול בהצהרה כאמור את אחד מאלה:
1. פרטים לעניין אמצעי התשלום שבו ניתנת התמורה בצירוף אסמכתאות, במקרקעין והכול כפי שיורה המנהל;
2. הצהרה כי במועד מתן ההצהרה פרטי אמצעי התשלום אינם ידועים לו.

ב. לא ייתן המנהל אישור לפי סעיף 16(א)(2)לחוק מיסוי מקרקעין, אם לא התקיימו התנאים האמורים בסעיף קטן (א).

בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 , בסעיף 73(ג), אחרי פסקה (6) יבוא: "(7) פרטים כאמור בסעיף 30 לחוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018"

חוק לצמצום השימוש במזומן התשע"ח 2018 ייכנס לתוקפו ביום 1 בינואר 2019.

פורסם בספר החוקים 2710 ביום 18.03.2018


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו