נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםתקנות הגנת השכר (עיקול, העברה ושעבוד), תשל"ג - 1973


תקנות הגנת השכר (עיקול, העברה ושעבוד), תשל"ג - 1973

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק הגנת השכר, תשי"ח1958-, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

  1. שכר חדשי (תיקון: תשל"ה; י"פ תשל"ט, תש"ם)

הסכומים הנקובים בסעיף 8(א) לחוק יוגדלו כלהלן:

(1) בפיסקה (1), במקום "3570 לירות" יבוא "897 שקלים";

(2) בפיסקה (2), במקום "440 לירות" יבוא "111 שקלים";

(3) בפיסקה (3), במקום "210 לירות" יבוא "53 שקלים";

(4) בפיסקה (4), במקום "210 לירות" יבוא "53 שקלים";

(5) בסיפא, במקום "6.230 לירות" יבוא "1566 שקלים".

  1. שכר יומי (תיקון: תשל"ה, תשל"ט, תש"ם)

הסכומים המפורטים להלן משכר העבודה היומי הנותר אחרי ניכוי מס הכנסה אינם ניתנים לעיקול, להעברה או לשעבוד:

(1) לעובד - 35.9 שקלים;

(2) לבן הזוג שפרנסתו על העובד - 4.4 שקלים;

(3) לכל ילד שפרנסתו עליו - 2.1 שקלים.

  1. שכר שעה

היה שכר העבודה משתלם על בסיס של שעה, יראו את סך כל השתכרותו של העובד אותו יום כשכר יומי.

  1. שכר לתקופה אחרת או לפי כמות התוצרת

(א) היה שכר העבודה משתלם על בסיס של תקופה ארוכה מיום וקצרה מחודש, או לפי כמות התוצרת, יראו את החלק היחסי של השכר לכל יום עבודה בשכר יומי.

(ב) היה שכר העבודה משתלם על בסיס של תקופה ארוכה מחודש, יראו את החלק היחסי של שכר זה לכל חודש עבודה כשכר חדשי; נותר עודף של תקופה קצרה מחודש, יחולו עליו הוראות תקנת משנה (א).

  1. שכר קיבולת

היה שכר עבודה משתלם בעד ביצוע עבודה מסויימת, יחולו הוראות תקנות 2 עד 4, הכל לפי אורך הזמן של ביצוע העבודה.

  1. תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

  1. ביטול

תקנות הגנת השכר (עיקול, העברה ושעבוד), תשכ"ג 1962 - בטלות.קישורים רלבנטיים:
חוקים בדיני עבודה
 
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו  בחירות ללשכה