נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםחוק מס שבח - חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג 1963 - פרק ראשון: פרשנות

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג 1963
תיקון סעיף 49יט

1.

בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963‏ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 49יט(ב), בסופו יבוא:

 

 

"(3)    יראו תמורה המשתלמת למחזיק ביחידה שאינה מלאי עסקי כתמורה בשל מכירת זכות במקרקעין, ויחולו עליה הוראות חוק זה החלות על מכירת זכות במקרקעין בלבד."

תיקון סעיף 49כ

2.

בסעיף 49כ לחוק העיקרי –

 

 

(1)      ברישה, במקום "ובחלקים ב' ו-ה' לפקודה" יבוא "ובחלק ב' לפקודה";

 

 

(2)      בפסקה (3), במקום "במתחם" יבוא "בבניין שבו נמצאת היחידה הנמכרת".

תיקון סעיף 49כב

3.

בסעיף 49כב(א)(1) לחוק העיקרי, המילים "או לפי הפקודה, לפי הענין" – יימחקו.

תיקון סעיף 49לב

4.

בסעיף 49לב לחוק העיקרי –

 

 

(1)      לפני ההגדרה "זכויות בנייה לפי תכנית החיזוק" יבוא:

 

 

 

""אזור מוטב" – אזור שמתקיים בו אחד מאלה:

 

 

 

 

(1)      הוא נמצא בנגב, כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב–1991[2], או בגליל, כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג–1993[3];

 

 

 

 

(2)      הוא מסווג ברמה חברתית-כלכלית באשכול 1 עד 6 בדירוג הרמה החברתית-כלכלית לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;";

 

 

(2)      אחרי ההגדרה "זכויות בנייה לפי תכנית החיזוק" יבוא:

 

 

 

""זכויות בנייה לפי תכנית החיזוק בדרך של הריסה" – זכויות לבנייה נוספת שהוקנו לפי הוראות תכנית החיזוק בדרך של הריסה, לרבות תכנית מפורטת שהוכנה על פי הוראות תכנית החיזוק שמטרתה חיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה, ולמעט זכויות בנייה מכוח תכנית אחרת;";

 

 

(3)      אחרי ההגדרה "תכנית החיזוק" יבוא:

 

 

 

""תכנית החיזוק בדרך של הריסה" – הוראות תכנית החיזוק בעניין הריסת מבנה והקמתו מחדש כפי שתהיה בתוקף מעת לעת."

תיקון סעיף 49לב1

5.

בסעיף 49לב1 לחוק העיקרי –

 

 

(1)      ברישה, אחרי "הזכות הנמכרת" יבוא "לפי סעיף 49לג או 49לג1, לפי העניין,";

 

 

(2)      בפסקה (2), אחרי "תכנית החיזוק" יבוא "או המועד שבו החלה הבנייה לפי תכנית החיזוק בדרך של הריסה, לפי העניין".

תיקון סעיף 49לב2

6.

בסעיף 49לב2(ב) לחוק העיקרי, אחרי "הזכות הנמכרת" יבוא "לפי סעיף 49לג או 49לג1, לפי העניין".

הוספת סעיף 49לג1

7.

אחרי סעיף 49לג לחוק העיקרי יבוא:

 

 

"פטור ממס במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תכנית החיזוק בדרך של הריסה

49לג1.

(א)     מכירת זכות במקרקעין שהתמורה המשתלמת בעדה מושפעת מזכויות בנייה לפי תכנית החיזוק בדרך של הריסה (בסעיף זה – הזכות הנמכרת), תהא פטורה ממס עד גובה שווין של זכויות הבנייה כאמור, ובלבד שהתקיימו שניים אלה:

 

 

 

 

 

 

 

(1)      ניתנה למוכר, תמורת הזכות הנמכרת, דירת מגורים חלופית, ובאזור מוטב – שתי דירות מגורים חלופיות, לכל היותר, שמתקיים בהן אחד מאלה:

 

 

 

 

 

 

 

 

(א)     שטח הדירה או השטח המצטבר של הדירות, לפי העניין, אינו עולה על שטח דירת המגורים  הנמכרת בתוספת 25 מ"ר;

 

 

 

 

 

 

 

 

(ב)      שווי הדירה או השווי המצטבר של הדירות, לפי העניין, אינו עולה על סכום הפטור הקבוע בסעיף 49ז(א)(2) או על שוויה של דירת המגורים הנמכרת, ללא הזכויות לבנייה נוספת, לפי הגבוה;

 

 

 

 

 

 

 

והכל בתוספת תשלום בעבור דמי שכירות לתקופת הריסת המבנה ובנייתו מחדש ולכיסוי הוצאות כרוכות כפי שקבע המנהל;

 

 

 

 

 

 

 

(2)      בוצעה הקמתו מחדש של המבנה שנהרס בהתאם לתכנית החיזוק בדרך של הריסה.

 

 

 

 

 

 

(ב)      תמורה בעד מכירה כאמור בסעיף קטן (א) שניתנה שלא כאמור באותו סעיף קטן, יראו אותה כדמי מכר של זכות אחרת במקרקעין אשר שווי רכישתה הוא חלק יחסי משווי הרכישה של הזכות הנמכרת, כיחס שבין התמורה האמורה לבין שווי הזכות הנמכרת, ובהתאם לכך ייוחסו גם הניכויים והתוספות.

 

 

 

 

 

 

(ג)       הפטור לפי סעיף זה יחול לגבי דירת מגורים אחת בלבד, ובאזור מוטב – שתי דירות מגורים בלבד, שניתנו למוכר בשל מכירת הזכויות בדירת מגורים אחת בכל בניין, ובלבד ששיעור זכותו של המוכר בדירת המגורים החלופית לא יפחת משיעור זכותו בדירת המגורים הנמכרת.

 

 

 

 

 

 

(ד)      הועברה דירת מגורים לקרוב בפטור ממס לפי חוק זה, בתקופה של 24 חודשים שלפני ההסכם למכירת הזכות הנמכרת, לא יחול במכירתה פטור ממס לפי סעיף זה; בסעיף קטן זה, "קרוב" ו"שליטה" – כהגדרתם בסעיף 49כב(ב).

 

 

 

 

 

 

(ה)      לעניין סעיף זה יראו מוכר ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים – כמוכר אחד.

 

 

 

 

 

 

(ו)

(1)      הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ה) יחולו, בשינויים המחויבים, גם אם ניתנה למוכר, תמורת הזכות הנמכרת, זכות ביחידה בבניין שאינה דירת מגורים ואינה מהווה מלאי עסקי בידי המוכר;

 

 

 

 

 

 

 

(2)      במכירת זכות בדירת מגורים חלופית שנתקבלה תמורת זכות נמכרת שאינה דירת מגורים, לא יחולו פטור ממס, כולו או חלקו, שיעור מס מופחת או דחיית מס לפי הוראות חוק זה או לפי הפקודה.

 

 

 

 

 

 

(ז)      המנהל יפרסם את רשימת היישובים הנכללים בהגדרה "אזור מוטב"."

תיקון סעיף 49לו2

8.

בסעיף 49לו2 לחוק העיקרי, אחרי "זכות נמכרת" יבוא "לפי סעיף 49לג" ובסופו יבוא "ולעניין מכירת זכות נמכרת לפי סעיף 49לג1 – מיום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) עד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016).".

תחילה

9.

תחילתם של סעיפים 49יט, 49כ ו-49כב לחוק העיקרי כנוסחם בסעיפים 1 עד 3 לחוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).

התקבל בכנסת ביום ה' באב התשע"ב (24 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 482, מיום י"ט בתמוז התשע"ב (9 ביולי 2012), עמ' 248.

 
הערה: חוק מס שבח - הידוע כחוק מיסוי מקרקעין שבח ורכישה הינו מבין החוקים המורכבים והמסובכים ביותר. על כן - אופן ישומו נתמך בהוראות ביצוע רבות, בהנחיות פנימיות ובבפסיקה ענפה. בשל כך ולאחר נסיון מצטבר של שנים רבות בתחום, פיתחתי ארגז כלים מקצועיים המתמצת את מירב מערכת הכללים, החקיקה, הוראות השעה, הפסיקה הידועה, הוראות הביצוע והנחיות בצורת מחשבונים יחודיים על מנת להקל, לפשט ולחסוך זמן יקר לך כאיש המקצוע העוסק בתחום קרי: מפקח, עורך דין, רואה חשבון , יועץ מס, שמאי מקרקעין וכדומה. לשרותך: מחשבון מס שבח  סימולטור מיסוי מקרקעין - תומך החלטה במציאת הפטור האופטימלי  מחשבון פריסת מס שבח - תכנון מס - בדיקת הקטנת החבות במס באמצעות פריסת מס שבח  פחת שבח מקרקעין - שימושי לכל נכס מקרקעין בר פחת  פחת שבח מקרקעין - דירת מגורים מושכרת  מחשבון פטור - זכויות בניה 49ז  מחשבון הלכת פלם  מחשבון איחוד וחלוקה - תשלומי איזון  מחשבון מס שבח גילום מלא  מחשבון זכויות בנייה - שווי קרקע למטר מבונה תמ"א 38 ועוד בכל מחשבונים אלו תוצאות החישוב מפורטות.
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו